Acta de la Junta de Govern Local del 9 de novembre de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Acceptació de la subvenció del Consell Comarcal del Vallès Occidental per a la gestió del servei de transport adaptat de l’any 2014

Acceptació del recurs “Pla director d’enllumenat per a l’Ajuntament de Castellbisbal” (Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019)

Acceptació dels recursos tècnics concedits per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019”

Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per al projecte “Documentació i registre urgent del fons del Museu Municipal de la Pagesia de Castellbisbal” (Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019)

Conveni subvencional entre l’Ajuntament i l’entitat Associació d’Amics de Sant Galderic

Conveni subvencional entre l’Ajuntament i l’entitat AMPA Institut Castellbisbal

Conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament

Concessió de subvencions destinades a projectes de Cooperació i Desenvolupament

Aprovació de l’oferta més avantatjosa per a la contractació del servei d’esporga (anys 2016 i 2017)

Acceptació de la bestreta per a 2016 del retorn del cànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals als Ajuntaments de l’AMB, corresponent a l’Ajuntament de Castellbisbal

Aprovació de l’oferta més avantatjosa per a la contractació del servei de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic i ornamental de Nadal

Aprovació de l’expedient ordinari per a la contractació del servei d’esterilització dels gossos i gats

Recepció formal de les obres de revisió i adequació del projecte del carrer Doctor Llarc

Recepció formal de les obres de reurbanització del carrer Major, entre l’avinguda Gaudí i el carrer del Sol

Concessió de rehabilitació de la llicència municipal per a la construcció d’un edifici unifamiliar entre mitgeres

Aprovació del quadre classificatori final i la proposta com a oferta econòmicament més avantatjosa per a la contractació del subministrament d’un vehicle destinat a la Brigada municipal

Aprovació de la concessió de llicència d’obres

Liquidació de drets municipals per llicència d’obres

Aprovació del conveni de col·laboració en matèria de transport escolar col·lectiu no obligatori amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental

Adjudicació del contracte de serveis de formació per obtenir la titulació d’operacions auxiliars i magatzem en indústries i laboratoris químics

Inici de l’expedient de contractació per a l’execució de les obres d’ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa

 

 

 

Darrera actualització: 23.11.2016 | 16:16