Acta de la Junta de Govern Local del 8 de febrer de 2017

 

ORDRE DEL DIA

 • Conveni subvencional amb la Unió Esportiva Castellbisbal
 • Aprovació de l'inici d’expedient ordinari per a la contractació del servei d’informació i dinamització juvenil
 • Aprovació de l’expedient ordinari per al subministrament de 23 bicicletes “indoor” per a l'Illa Esportiva
 • Justificació de la subvenció concedida a l’entitat Associació de Comerciants de Castellbisbal
 • Justificació de la subvenció concedida a l’Entitat Urbanística Col·laboradora Can Costa
 • Concessió de llicència municipal d’obres
 • Liquidació de drets municipals per concessió de llicència municipal d’obres
 • Concessió de la llicència municipal ambiental
 • Confirmació de liquidació
 • Concessió de l’autorització d’usos provisionals del sòl i de la llicència municipal ambiental
 • Liquidació de la taxa per a la prestació de serveis d’intervenció administrativa
 • Aprovació de l’oferta més avantatjosa per a la contractació del servei per a la prestació d’activitats i programes de prevenció de drogodependències
 • Concurrència a la convocatòria del 2017 del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2017"
 • Transformació de l'OAC a Oficina d'Assistència en matèria de registre i Administració electrònica
 • Liquidació definitiva del contracte del servei de manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions complexes dels edificis municipals
 • Aprovació de la llicència d’usos i obres provisionals per a l’exercici d’una activitat de comerç
 • Aprovació d’ordre d’enderroc
 • Consideració de l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa per executar les obres d’ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa
 • Consideració de l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa en el contracte de serveis preventius sanitaris per als actes i esdeveniments municipals
 • Aprovació inicial de la liquidació definitiva de la reparcel·lació del sector SUP-PP.2 Costablanca
 • Bases reguladores per atorgar prestacions socials de caràcter econòmic d’urgència social a les famílies afectades per quotes urbanístiques
 • Convocatòria per a la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic d’urgència social a les famílies afectades per quotes urbanístiques
 • Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per al concurs de la Rua del Carnestoltes

 
Darrera actualització: 16.02.2017 | 10:19