Acta de la Junta de Govern Local del 8 de juny de 2017

 

ORDRE DEL DIA

Concurrència a la convocatòria del 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona

Justificació de la subvenció atorgada a l’Agrupació de Defensa Forestal de Castellbisbal i del conveni subvencional amb aquesta entitat per al 2017

Aprovació de l’atorgament de les subvencions als millors treballs de recerca 2017

Aprovació del conveni subvencional amb l’entitat Esplai Gatzara

Aprovació inicial del projecte d’obres per implantar 60 horts urbans

Aprovació de l’ordre d’enderroc d'obres portades a terme sense llicència municipal i de caràcter il·legalitzables

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic dels carrers del nucli urbà i polígons residencials

Aprovació de l’oferta econòmicament més avantatjosa del contracte d’interpretació artística pel dia 18 d’agost de 2017

Adjudicació de contracte del servei de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic i ornamental de Nadal de Castellbisbal

Rectificació dels acords d’aprovació definitiva del projecte de la tercera modificació de la reparcel·lació del sector SUP.PP-2 de Costablanca i de la consegüent liquidació provisional

Justificació de la subvenció concedida a l’Institut Castellbisbal

Justificació de la subvenció concedida a l’Institut Castellbisbal per l’organització d’activitats dirigides a l’alumnat d’Educació postobligatòria durant l’any 2016

Justificació de la subvenció concedida per l’Ajuntament a l’Escola Mare de Déu de Montserrat per activitats i projectes desenvolupats durant l’any 2016

Justificació de la subvenció concedida per l’Ajuntament a l’Escola Els Arenys per activitats i projectes desenvolupats durant l’any 2016

Aprovació del conveni subvencional amb l’Institut Castellbisbal

Aprovació del conveni subvencional amb l’Institut Castellbisbal per l’organització i gestió d’activitats dirigides a l’alumnat d’educació postobligatòria

Justificació de la subvenció concedida a l’AMPA de l’Escola els Arenys de Castellbisbal

Justificació de la subvenció concedida a l’Escola Benviure de Castellbisbal

Justificació de la subvenció concedida a l’AMPA de l’Institut Castellbisbal

Aprovació de l’acceptació i denegació d’al·legacions presentades amb motiu de la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic d’urgència social, en règim de concurrència competitiva, a famílies en situació de necessitat afectades per quotes urbanístiques, any 2017

Darrera actualització: 15.06.2017 | 16:00