Acta de la Junta de Govern Local del 16 d'octubre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament per la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria pel sosteniment del servei de l'escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018 i 2018-2019

Acord per aprovar els dos dies escollits pel comerç de Castellbisbal com a festius d'obertura per a l'any 2021

Acord per aprovar els preus públics per al curs dedicat a l'envelliment i demències

Acord per aprovar la concessió de la llicència urbanística per a la construcció d'un habitatge en filera, garatge, gual i connexió al clavegueram al carrer dels Països Catalans

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la reforma integral d'un habitatge al carrer de Sant Isidre

Acord per modificar i aprovar de nous els Plecs de Prescripcions Tècniques i de clàusules administratives particulars corregits del subministrament del vestuari reglamentari de la Policia Local per a l'any 2020, sense que es modifiqui el pressupost de licitació

Acord per aprovar la incoació de la tramitació de l'expedient administratiu per la creació del servei i l'establiment de l'activitat econòmica relatius a la construcció d'un gran equipament per l'oferiment de diferents prestacions adreçades a la gent gran.

 

 

 

 

Darrera actualització: 12.11.2020 | 12:35