Acta de la Junta de Govern Local del 26 d'octubre de 2017

ORDRE DEL DIA

Aprovació del conveni subvencional amb l’AMPA Escola Mare de Déu de Montserrat

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’ASSOCIACIÓ HIPOFAM

Aprovació de la venda directa d'un vehicle municipal i de la baixa de l’Inventari general municipal

Aprovació del canvi de destinació del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona per “Rehabilitació de la coberta del Museu de la Pagesia de Castellbisbal”

Aprovació dels preus públics del servei de viver d’empresa, espai Coworking per a l’any 2018

Adjudicació del contracte  del servei docent per impartir un curs ocupacional d’operari logístic de magatzem

Aprovació del Pla de Desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació mitjançant fibra òptica fins a la llar

Autorització pel servei de transport públic regular d’ús especial 1

Autorització pel servei de transport públic regular d’ús especial 2

Autorització pel servei de transport públic regular d’ús especial 3

Autorització per realitzar un tractament fitosanitari no agrari

Liquidació definitiva del contracte de les obres de soterrament de contenidors de residus urbans als sectors residencials

Llicència municipal ambiental per a la legalització d’una activitat de preparació de pigments per a la industria del plàstic

Concessió de llicència ambiental municipal per l’elaboració, envasat i emmagatzematge d’additius alimentaris

Assabentat de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona

Aprovació de les prestacions socials de caràcter econòmic d’urgència social a famílies que es troben en situació de necessitat, i afectades per quotes urbanístiques

 

 

Darrera actualització: 06.11.2017 | 15:50