Acta de la Junta de Govern Local del 28 de febrer de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la justificació  de la subvenció concedida al Club Esportiu Mindundis Team

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Bàsquet Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la prestació concedida per fer front al pagament del lloguer d’habitatges dels joves

Acord per aprovar els preus públics per a la inscripció al curs de monitors/es de lleure

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte per les obres de reforma de la instal·lació de climatització dels dipòsits de l’Arxiu Municipal

Acord per aprovar la liquidació del contracte per la correcta execució del servei de prevenció de riscos laborals  de l’Ajuntament

Acord per aprovar l’expedient ordinari, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació dels serveis de treball socioeducatiu i preventiu amb adolescents i joves en medi obert

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la construcció del mur de contenció i tancament de finca

Acord per aprovar la consideració de modificació no substancial de llicència municipal ambiental

Acord per aprovar la classificació de les proposicions presentades i la consideració de la millor oferta relació qualitat-preu en relació a la contractació del servei de coworking o cotreball

Acord per aprovar la pròrroga del contracte de serveis d'assessorament jurídic a dones afectades per situacions de desigualtat de gènere

Precs i preguntes

Darrera actualització: 12.03.2020 | 12:00