Acta de la Junta de Govern Local del 5 de març de 2021

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la ratificació del decret 567/2021 de 2 de març que resol concórrer a la convocatòria 2021 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023".

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a Moments, Associació de Fotografia

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal.

Acord per aprovar la concessió i la denegació de les prestacions socials de caràcter d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament al 2018.

Acord per aprovar expedient ordinari, plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei d'execució del programa local de prevenció de drogodependències de Castellbisbal.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte del servei de gestió del cementiri municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar la pròrroga del contracte del servei de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic i ornamental de Nadal.

Acord per aprovar la liquidació del contracte i devolució de garanties definitives dipositades en relació amb el contracte de serveis de disseny gràfic i impressió de material comunicatiu de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar la liquidació del contracte i devolució de la garantia dipositada en relació amb el contracte de servei de distribució del butlletí municipal.

Acord per aprovar expedient ordinari, plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació de la concessió del servei públic de casals d'estiu 2021 per a infants.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a canvi d'ús de local a habitatge al carrer Sant Joan, 8.

Acord per incoar expedient  de protecció de la legalitat urbanística i ordenar l'enderroc del porxo tipus sandvitx indegudament construït a la parcel·la del c. Foix.

Acord per considerar no substancial la modificació de la llicència municipal ambiental per a una activitat de fabricació i manteniment de contenidors cisterna, porta vehicles i carrosseries especials al carrer Ferralla, 2.

Darrera actualització: 07.04.2021 | 13:05