Acta de la Junta de Govern Local del 4 d'abril de 2019

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’acceptació dels ajuts econòmics i materials del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019"

Aprovació del conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa Enfeina’t

Aprovació del contracte d’arrendament  dels espais denominats Sales Parroquials, Teatret i Pati de l’Esbarjo de l’Església Parroquial Sant Vicenç

Aprovació de la convocatòria per a la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic d’urgència social per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’Associació de Comerciants de Castellbisbal

Aprovació del Ple de Seguretat i Salut de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic

Aprovació de l’adjudicació de la contractació del subministrament i serveis associats d’equips d’impressió corporatius per a l’ús de l’Ajuntament

Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis preventius sanitaris per als actes i esdeveniments municipals

Aprovació de la liquidació del contracte i la devolució de la garantia definitiva dipositada pel contracte de gestió d'El Mirador

Acord d’aprovació de la concessió de la llicència urbanística per a l’enderroc d’habitatge existent i construcció d’habitatge unifamiliar aïllat

Acord d’aprovació de la concessió de la llicència urbanística per a la legalització del tancament de porxo com a garatge i ampliació i reforma d’habitatge

Acord d’aprovació de la concessió de la llicència urbanística per construcció d’edificació auxiliar adossada a l’habitatge unifamiliar.

Acord d’aprovació de la concessió de llicència urbanística per a la construcció de nau industrial

Acord d’aprovació de l’ordre d’enderroc d’un cobert

Aprovació del conveni subvencional i de col·laboració amb l’Associació de Comerciants de Castellbisbal

Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a Moments, Associació de Fotografia de Castellbisbal

Aprovació del compte de Gestió Recaptatòria presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 2018

Aprovació del compte de Gestió Recaptatòria de multes de circulació per sancions presentat per l’Organisme de Gestió Tributària i corresponent a l’exercici 2018

 

Darrera actualització: 10.04.2019 | 11:26