Acta de la Junta de Govern Local del 5 de febrer de 2021

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l'acceptació de l'ajut distribuït per l'AMTU en concepte del Pla de millores del servei de transport públic urbà anualitat 2019

Acord per aprovar la reducció del cànon de la concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a la instal·lació de màquines expenedores de vending a diferents equipaments municipals afectada per la crisi de la COVID-19

Acord per aprovarla reducció del cànon de la concessió demanial per a l'ús privatiu del domini públic del bar i botiga del centre cívic Can Santeugini afectada per la crisi de la COVID-19

Acord per aprovar la correcció de l'error material en l'acord de la Junta de Govern Local de data 29.01.21 consistent en l'aprovació d'una sol·licitud que havia de ser denegada per no complir els requisits de les bases reguladores

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant (I)

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant (II)

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de les obres pel canvi de lluminàries a tecnologia LED de Can Costa i el nucli urbà

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de les obres de reparació i millora del paviment asfàlticde Castellbisbal, any 2020

Acord per aprovar l'adjudicació dela contractació conjunta de la redacció del projecte i l'execució de les obres de canvi de lluminàries a tecologia LED del camp de futbol, pistes de tennis i pista de frontó

Acord per aprovarla despesa corresponent al subministrament d'aigua potable als edificis i instal·lacions municipals durant l'any 2021

Acord per aprovarel conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, relatiu al servei d'assessorament sobre el deute hipotecari

Acord per aprovar incorporar la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental 04R015 per a l'exercici d'una activitat de càrrega de recipients a pressió al carrer Indústria, 72

Darrera actualització: 12.02.2021 | 10:21