Acta del Ple extraordinari del 22 de juliol de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord d'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària de constitució de la corporació municipal del dia 15 de juny de 2019

Acord d'aprovació de la constitució de les comissions informatives, de seguiment, Junta de Portaveus, Mesa de contractació del Ple i organització complementària

Acord d'aprovació de fixar data del Ple i designació de representats a òrgans col·legiats

Acord d'aprovació del règim de dedicació i de les retribucions dels membres de la corporació

Acord d'aprovació de la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual

Acord d'aprovació de la constitució dels grups municipals i les seves assignacions econòmiques

Donar compte del decret d'Alcaldia número 1536 de 25 de juny que resol la designació dels tinent d'alcalde, la constitució de la Junta de Govnern i la delegació general d'atribucions als membres de la Junta de Govern i del decret d'Alcaldia número 1718 de 15 de juliol de rectificació d'error del decret 1536

Donar compte del decret d'Alcaldia número 1644 de 5 de juliol de 2019 de constitució de la Mea de Contractació en matèries reservades a l'alcalde

Darrera actualització: 04.10.2019 | 12:21