Acta del Ple municipal extraordinari de l'11 de maig de 2020

ORDRE DEL DIA

Informació d'actuacions de l'Ajuntament respecte a l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19

Lectura de la declaració institucional davant de la pandèmia mundial del Covid-19

Acord per aprovar l'adhesió al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, presentat per l'ACM-FMC

Acord per aprovar el Pla de contingència social i de reactivació i promoció econòmica de Castellbisbal

Acord per aprovar, inicialment, la modificació del Reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Castellbisbal

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 3 del vigent pressupost de 2020

Moció en relació a la modificació de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Control d'òrgans i ratificació de decrets

Intervencions dels grups polítics

Darrera actualització: 03.06.2020 | 11:02