Acta del Ple ordinari del 26 de setembre de 2016


ORDRE DEL DIA

1. Presa de raó de la renúncia al càrrec de regidor municipal del Sr. Manuel Lora Vicente

2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2016

3. Acord d’aprovació definitiva del compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2015

4. Acord d’aprovació de la modificació pressupostària núm. 6

5. Acord d’aprovació de la sol·licitud de compatibilitat laboral d’un treballador municipal

6. Acord d’aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per les beques “Joves per canviar el món” any 2016

7. Acord d’aprovació de la declaració de caducitat del procediment administratiu en l’expedient núm. 1/2016-gr de determinació de responsabilitat patrimonial per danys a béns de domini públic, i de la incoació d’un nou expedient

8. Acord d’aprovació de la declaració de caducitat del procediment administratiu en l’expedient núm. 2/2016-gr de determinació de responsabilitat patrimonial per danys a béns de domini públic, i de la incoació d’un nou expedient

9. Moció del grup municipal del PSC per incentivar l’assoliment d’un salari mínim de referència de 1.000 € per als treballadors/es contractats/des per l’Ajuntament

10. Moció dels govern locals de Catalunya en suport dels acords de pau a Colòmbia

11. Moció per donar suport a les víctimes dels accidents i errors mèdics

12. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

13. Precs i preguntes

Darrera actualització: 24.11.2016 | 18:18