Acta del ple ordinari del 26 d'octubre de 2020

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2020

Presa de possessió, com a nova regidora municipal, de la Sra. Ester Simón Simón de la candidatura Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs)

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 7 del vigent pressupost municipal de 2020

Acord per aprovar, provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercic 2021 i següents

Acord per aprovar la modificació del representant del grup municipal CUP Castellbisbal a les comissions informatives i altres òrgans municipals

Acord per aprovarprovisionalment la modificació puntual número 7 del POUM

Acord per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'acord marc del subministrament del sistema de videoactes, equips de gravació i transmissió d'actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya de l'ACM i aprovació de l'expedient de contractació i adjudicació

Acord per aprovar l'expedient ordinari per a la contractació del servei de neteja, desinfecció i subministrament de material  higiènic als edificis municipals, escoles i complex Illa Esportiva de Castellbisbal

Moció presentada pel grup municipal de Ciudadnos de Castellbisbal per garantir la conciliació de les famílies amb menors en edat escolar en circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència sanitària de la COVID-19

Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos de Castellbisbal per donar l'opció als pares de sol·licitar la jornada contínua en els centres educatius

Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal per a la instal·lació d'espai o zona d'esbarjo per a gossos

Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal pel canvi de contractació dels subministraments elèctrics dependents de l'Ajuntament

Moció Municipal "Per una atenció primària forta"

Control d'òrgans i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d'urgència

Darrera actualització: 29.12.2020 | 12:57