Acta del ple ordinari del 28 de setembre de 2020

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de juliol de 2020

Presa de possessió, com a nou regidor municipal, del Sr. Miguel Ángel Montero Madrid de la Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista (CUP)

Acord d'aprovació definitiva del compte general de l'Ajuntament de l'exercici 2019

Acord d'aprovació de la modificació pressupostària número 6 del vigent pressupost municipal 2020

A de cord per aprovar donar compliment a la sentència 760 de 29.07.2019 de la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima el recurs interposat per la Delegació del Govern a Catalunya i la nul·litat de ple dret de l'ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials i associacions de cànnabis i les condicions d'exercici a Castellbisbal

Acord per aprovar la consideració de les obres de construcció d'un mur de contenció de terres al carrer Matagalls, 22, d'especial interès o utilitat municipal als efectes d'aplicar les bonificacions del 95% en les quotes de l'impost sobre construccions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques

Acord per aprovar la consideració d eles obres d'enderroc d'un mur de construcció, moviment de terres i construcció de tanques a l'avinguda Gayarre, 38, d'especial interès o utilitat municipal als efectes d'aplicar les bonificacions del 95% en les quotes de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques

Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos de Castellbisbal per l'elaboració d'un pla municipal en contra de l'okupació il·legal d'habitatges

Moció presentada pel grup municipal d'ERC Castellbisbal en suport de les energies renovables i per la implantació de cirteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al decret 16/2019

Moció presentada pel grup municipal d'ERC Castellbisbal per declarar Castellbisbal, municipi feminista

Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos de Castellbisbal amb el prec/proposta de l'ús de mascaretes transparents pel personal que tingui contacte amb el públic

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets

Moció d'urgència de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya

Precs i preguntes

Darrera actualització: 13.11.2020 | 11:04