Acta del Ple ordinari del 3 de desembre de 2018

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 29 d'octubre de 2018

Acord d'aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2019 i les bases d'execució

Acord d'aprovació de la Modificació pressupostària número 8: suplement de crèdit extraordinari i de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost 2018

Acord d'aprovació de la Modificació pressupostària número 9 del Pressupost 2018

Acord d'aprovació inicial de la Plantilla de personal funcionari i la Plantilla de personal laboral de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2019

Acord d'aprovació d'admissió a tràmit de la revisió d'ofici dels acords del Ple de 6.6.2015 i de 28.11.2005, en relacióp al complement específic

Acord d'aprovació de la modificació de les Bases reguladores per a la concessió d'ajuts al transport dels i les joves per a la seva educació postobligatòria

Acord d'aprovació de la pròrroga del III Pla de Drogues i Comportaments de Risc El Turó 2015-2018.

Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa per Castellbisbal per instar al Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del decret de menjadors.

Moció del grup d'Alternativa per Castellbisbal per instar a la implantació de la T-Mobilitat amb l'adhesió del grup del PSC

Moció presentada pel grup municipal d'Alternativa per Castellbisbal per a la millora de la seguretat pels ciutadans de la carretera C-243-c en el seu pas pels nuclis residencials de Can Santeugini, Costablanca i Can Nicolau amb l'adhesió del grup municipal del PSC

Moció presentada pels grupsmunicipals d'Alternativa per Castellbisbal i el PDECat a proposta de l'AMI i l'ACM a favor de l'absolució dels presos polítics.

Moció presentada pels grups municipals d'Alternativa per Castellbisbal i del PDECat, a proposta de l'AMI, de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets

Moció d'urgència. Moció que presenta el grup municipal del PDECat a debatre en el proper Ple de l'Ajuntament

Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 28.02.2019 | 18:46