Convocatòria del Ple extraordinari de l'11 de maig de 2020 (telemàtic)

Dijous, 7 de maig de 2020 a les 13:30

ORDRE DEL DIA

Informació d'actuacions de l'Ajuntament respecte a l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19

Lectura de declaració institucional davant la pandènia mundial del Covid-19

Acord per aprovar l'adhesió al decàleg per a la recuperació socio-econòmica dels municipis de Catalunya, presentat per l'ACM-FMC

Acord per aprovar el Pla de contingència social i de reactiviació i promoció econòmica de Castellbisbal

Acord per aprovar, inicialment, la modificació del Reglament municipal regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social de l'Ajuntament de Castellbisbal

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 3 del vigent pressupost 2020

Moció en relació a la modificació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 07.05.2020 | 13:53