Convocatòria del Ple ordinari del 22 de febrer de 2021 (telemàtic)

Dijous, 18 de febrer de 2021 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió extraordinària del dia 20 de gener de 2021 i de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2021

2. Acord per aprovar, per segona vegada, la creació de la comissió d’estudi per crear el servei i l’establiment de l’activitat econòmica vinculada, de les prestacions adreçades a la gent gran que s’oferirien en l’equipament de la gent gran

3. Acord per aprovar el I Pla de Salut de Castellbisbal 2019-2023

4. Acord per aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 10 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques

5. Acord per aprovar la modificació de les bases reguladores de concessió de beques de recerca sobre Castellbisbal

6. Acord per aprovar inicialment la política de signatura, arxiu electrònic únic i rols i responsabilitats respecte a la gestió documental de l’Ajuntament de Castellbisbal

7. Acord per aprovar la declaració del municipi de Castellbisbal com a àrea amb mercat tens d’habitatge

8. Acord per aprovar la consideració de les obres de construcció del mur de contenció de terres, a la parcel·la del passeig Sant Llorenç, número 22, d’especial interès o utilitat municipal, als efectes d’aplicar les bonficacions del 95% en les quotes de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques

9. Moció de l’Ajuntament de Castellbisbal, a proposta de la FMC, en suport al dret a morir dignament

10. Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal, en defensa de l’aplicació de la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge

11. Moció presentada pel grup municipal ERC-AM, a la que s’hi ha adherit els grups municipals CUP i JxCAT, de suport a l’amnistia

12. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets

13. Precs, preguntes i mocions d’urgència

Darrera actualització: 18.02.2021 | 08:20