Convocatòria del Ple ordinari del 25 de gener de 2021 (telemàtic)

Dimecres, 20 de gener de 2021 a les 00:00

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de novembre de 2020.

2. Acord d'aprovació de la justificació de les assignacions econòmiques atorgades als grups municipals, corresponent a l'any 2019.

3. Acord per aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics a establiments de comerç, serveis i restauració amb centre de treball obert al municipi de Castellbisbal afectats per les mesures preses per fer front al COVID-19.

4. Acord per aprovar la modificació i aprovació de nou del plec de prescripcions tècniques i el plec de clausules administratives particulars corregits del servei de neteja, desinfecció i subministrament de material higiènic als edificis municipals, escoles i complex Illa Esportiva de Castellbisbal i anunciar de nou la nova licitació.

5. Acord per aprovar la consideració de les obres de construcció del mur de contenció de terres, a la parcel·la del carrer Bellesguard, 21, d'especial interès o utilitat municipal, als efectes d'aplicar les bonificacions del 95% en les quotes de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques.

6. Acord per aprovar inicialment el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals del municipi de Castellbisbal per al període 2021-2016.

7. Moció presentada pel grup municipal CUP Castellbisbal per donar suport al col·lectiu 8 Mil Motius.

8. Moció presentada pel grup municipal ERC-AM Castellbisbal per la distribució de vals de 20 euros per ajudar al comerç local i les famílies de la vila.

9. Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets.

10. Precs, preguntes i mocions d'urgència,

Darrera actualització: 20.01.2021 | 09:02