Comunicació prèvia d'establiments oberts al públic on es duen a terme espectacles i activitats recreatives

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:53

Aquest tràmit permet a les persones físiques o jurídiques que vulguin obrir un establiment obert al públic on s'exerceixin espectacles i activitats recreatives que les ordenances municipals subjectin a comunicació prèvia, comunicar-ho a l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

800 €

Termini de resposta:

L'activitat pot iniciar-se des del moment en què es presenta la comunicació davant l'administració. L'Ajuntament disposa d'un termini d'un mes per manifestar de manera motivada la seva disconformitat. Transcorregut aquest termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, en cas que l'administració no manifesti de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Servei responsable:

Indústria i Activitats

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de comunicació prèvia d'una activitat recreativa

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Projecte bàsic i/o memòria ambiental

  El document ha d'estar signat pel tècnic competent i ha d'incloure la justificació del compliment del Decret 112/2010

 • Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles així com el Decret 112/2010

  La certificació ha d'anar signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte

 • Certificacions ambientals específiques establertes a l’ordenança

  Només per aquells casos que l’activitat generi emissions de gesps o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o
  residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració.

 • Informe previ i certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis

  Només si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la de la Llei 3/2010 (en altre cas cal incloure en el projecte la justificació del compliment de les matèries d’incendis)

 • Declaració responsable del compliment dels requisits del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Declaració responsable de la persona titular de la contractació d’una d’assegurança de responsabilitats civil

  L'assegurança ha de cobrir el risc exigit per la reglamentació d’espectacles i activitats recreatives i doni fe de la disponibilitat de la finca o local

 • Informe urbanístic

  Només en els casos que sigui procedent

 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant , gaudeixen de confidencialitat

  D’acord amb la legislació, amb especificació d la Llei en la qual s’empara.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 16.05.2023 | 17:42