Comunicació prèvia d'establiments oberts al públic on es duen a terme espectacles i activitats recreatives

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 12:53

Aquest tràmit permet a les persones físiques o jurídiques que vulguin obrir un establiment obert al públic on s'exerceixin espectacles i activitats recreatives que les ordenances municipals subjectin a comunicació prèvia, comunicar-ho a l'Ajuntament.

Les ordenances han de subjectar a comunicació prèvia, com a mínim, els establiments següents:

 • Modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb llicència municipal.
 • Establiments oberts al públic destinats a espectacles i activitats musicals amb aforament autoritzat fins a 150 persones. Inclou les següents: Bar musical, Restaurant musical, Sala de concert, Karaoke, Sala de festes amb espectacle i concert d'infància i joventut, Cafè teatre i cafè concert i Discoteques de joventut que disposin de llicència de discoteca.
 • Les actuacions en directe en els establiments recollits al Catàleg de l'Annex I del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

En els establiments oberts al públic que disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure, per ser objecte aquest espai del control sotmès a comunicació prèvia de l’establiment, ha de tractar-se d’un espai que sigui: privat, patrimonial de l’Administració o de domini públic utilitzat privativament a l’empara d’una concessió demanial. Aquest espai computarà als efectes del càlcul de l’aforament.

Quan es tracti d’una terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure, que ocupi el domini públic mitjançant una autorització d’ocupació privativa o especial, per un termini no superior a un any, legalment configurada com a ocupació a precari en el Reglament de patrimoni del ens locals i la Llei de patrimoni de les administracions públiques, aquest espai no serà objecte de comunicació prèvia de l’establiment. Sens perjudici que l’autorització que permet utilitzar l’espai del domini públic estableixi tots els requisits i les condicions que siguin precises (aquesta ocupació a l’aire lliure no computarà als efectes del càlcul de l’aforament).

La comunicació s'ha de presentar, si és el cas, un cop s'han dut a terme les obres que hauran d'estar emparades per la llicència urbanística o la comunicació d'obres.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any, abans de començar l'activitat.

Servei responsable de la tramitació

Indústria i Activitats

Quin cost té?

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10, relativa a la Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses, el cost és de 800 €

Quan es dona resposta?

L'activitat pot iniciar-se des del moment en què es presenta la comunicació davant l'administració. L'Ajuntament disposa d'un termini d'un mes per manifestar de manera motivada la seva disconformitat. Transcorregut aquest termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, en cas que l'administració no manifesti de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable segons article 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Durant l'esmentat termini l'administració ha de requerir, si s'escau, al titular de les obres o de l'activitat als efectes següents:

 • Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació presentada
 • Perquè l'adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l'execució de les obres o l'exercici de l'activitat fins que hagi obtingut la llicència preceptiva, l'atorgament de la qual s'ha de subjectar al procediment que estableixen els articles 75 i següents d'aquest Reglament.

En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a l'interessat suspèn el còmput del termini assenyalat.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. Cal complir els requisits següents:

 1. Els establiments que també realitzin activitats de restauració han de disposar de la Comunicació prèvia en matèria sanitària per a establiments de menjars preparats.
 2. Els altres requisits que corresponguin d'acord amb el tipus d'activitat comunicada i en virtut del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 3. Perquè la comunicació prèvia pugui produir els efectes que li atorga la Llei, caldrà que el titular de l'activitat, amb anterioritat, obtingui:
  • L'informe urbanístic, quan sigui procedent (Serà sempre necessari quan es vulguin utilitzar per a un ús concret edificacions existents construïdes sense un ús específic. En les obres o instal·lacions noves, la compatibilitat urbanística vindrà determinada per la llicència urbanística o per la comunicació prèvia d'obres).
  • Les certificacions ambientals específiques, quan siguin necessàries d'acord amb la normativa d'aplicació
  • L'informe i la certificació de l'acta de comprovació favorable en matèria d'incendis si les activitats o els edificis estan inclosos en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
 4. En el cas que l'activitat inclogui l'abocament d'aigües residuals a la llera pública o al mar, resta sotmesa al règim respectiu d'intervenció d'abocaments i haurà d'obtenir l'autorització corresponent.  
 5. En el cas que l'activitat es situï en un espai natural protegit, la comunicació s'acompanyarà de la declaració d'impacte ambiental favorable, o de la resposta de l'Administració en el sentit que no hi ha necessitat d'avaluació d'impacte ambiental.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de comunicació prèvia d'una activitat recreativa

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Projecte bàsic i/o memòria ambiental

  El document ha d'estar signat pel tècnic competent i ha d'incloure la justificació del compliment del Decret 112/2010

 • Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles així com el Decret 112/2010

  La certificació ha d'anar signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte

 • Certificacions ambientals específiques establertes a l’ordenança

  Només per aquells casos que l’activitat generi emissions de gesps o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o
  residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració.

 • Informe previ i certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis

  Només si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la de la Llei 3/2010 (en altre cas cal incloure en el projecte la justificació del compliment de les matèries d’incendis)

 • Declaració responsable del compliment dels requisits del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Declaració responsable de la persona titular de la contractació d’una d’assegurança de responsabilitats civil

  L'assegurança ha de cobrir el risc exigit per la reglamentació d’espectacles i activitats recreatives i doni fe de la disponibilitat de la finca o local

 • Informe urbanístic

  Només en els casos que sigui procedent

 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant , gaudeixen de confidencialitat

  D’acord amb la legislació, amb especificació d la Llei en la qual s’empara.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 12:53