Llicència d'espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 12:51

Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari són els que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

Aquest tràmit permet sol·licitar a l'ajuntament la llicència per a la realització d'espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari, amb motiu de festes i revetlles populars així com aquelles que es duen a terme en un espai obert, ja sigui de caràcter públic o privat (la resta de supòsits estan sotmesos a autorització de la Generalitat).

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Servei responsable de la tramitació:

Indústria i Activitats

Quin cost té?

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10, relativa a la Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses, el cost és de 270 €

Quan es dona resposta?

El termini de resolució sobre l'atorgament de la llicència és d'un mes, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini d'un mes, si no hi ha resolució expressa per part de l'òrgan competent, la llicència s'entén denegada per silenci administratiu negatiu.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da, que compleixi amb els següents requisits previs:

 1. Requisits que corresponguin d'acord amb el tipus d'activitat comunicada i en virtut del que determinen els articles 111 i 112 del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, article supletori en defecte d'ordenança municipal:
  1. Ser convocats, organitzats i realitzats sota la responsabilitat d'una o d'unes persones determinades, que poden ser entitats, persones físiques o jurídiques o persones responsables o empleades de serveis de l'Administració pública i que, en tot cas, han de ser identificades, amb determinació clara de la responsabilitat que els correspon.
  2. Presentar una anàlisi de la mobilitat provocada per l'espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si s'escau.
  3. Disposar de personal de vigilància i de personal de control d'accés.
  4. Disposar d'un pla d'autoprotecció.
  5. Disposar dels serveis d'higiene i seguretat i dels dispositius d'assistència sanitària corresponents.
  6. Disposar de serveis automàtics de control d'aforament, quan s'escaigui.
  7. Presentar una valoració de l' impacte acústic i, si escau, adoptar les mesures necessàries per prevenir-lo i minimitzar-lo.
  8. Haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil.
  9. Acreditar la disponibilitat de l'establiment o de l'espai on es realitza l'espectacle públic o l'activitat recreativa."
 2. Si es realitzen en un establiment tancat, aquest ha de complir els requisits constructius i de prevenció d'incendis exigits als establiments oberts al públic destinats al mateix tipus d'espectacle o activitat que es vulgui realitzar.
 3. Quan es tracti d'espais oberts, únicament es podran organitzar espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari, si a més de complir els requeriments de les disposicions que els afectin (article 111 del Reglament, entre d'altres), es celebren amb motiu d'una de les circumstàncies següents:
  1. Amb motiu de festes i revetlles populars, que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.
  2. En dates o vigílies festives, dins horaris en què el seu impacte sigui admissible pels usos socials majoritaris.
  3. En indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.

D'altra banda, les persones organitzadores hauran de comptar amb la conformitat de la persona titular de l'espai obert o de l'autoritat administrativa o de la persona responsable de la seva protecció i gestió.

Cal posar de manifest que les persones organitzadores poden tancar l'espai obert destinat a la realització de l'activitat extraordinària, si ho autoritza la persona titular. Les tanques han de ser homologades i no poden acabar en angles de tall o superfícies agressives que puguin causar dany a les persones. Així mateix, per raons de seguretat s'hauran de preveure diversos punts oberts a la tanca per facilitar l'evacuació.

La persona organitzadora haurà d'instal·lar els serveis sanitaris i higiènics i d'assistència sanitària que corresponguin i serà la responsable d'habilitar l'espai que calgui per a l'aparcament de vehicles i, si s'escau, per a l'acampada de les persones assistents i, subsidiàriament, dels danys i perjudicis que puguin ocasionar."

La persona organitzadora es fa també responsable d'habilitar l'espai que sigui necessari per a l'aparcament de vehicles i, si s'escau, per a l'acampada de les persones assistents, i subsidiàriament dels danys i perjudicis que aquestes puguin ocasionar en els béns públics i privats situats a les rodalies de l'espai. L'administració competent per concedir la llicència o autorització d'aquesta activitat pot condicionar la seva realització al fet que la persona organitzadora dipositi una fiança suficient per respondre per aquests danys i, en general, per la resta que es puguin ocasionar en l'espai obert com a conseqüència de la realització de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa.

Quin cost té:

El previst a l'Ordenança fiscl número 10 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de llicència d'activitat recreativa extraordinària

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent.

 • Memòria d'espectacle públic o d'activitats de caràcter extraordinari

  Segons el contingut establert en l'article 113 del Decret 112/2010 i justificar el compliment dels requisits establerts a l'article 111 i, si s'escau, el 112.

 • Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances

  El document ha de donar cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'espectacle o de l'activitat recreativa

 • Document que expressi la conformitat de la persona o persones titulars de la disponibilitat de l'establiment, recinte o espai obert amb l'espectacle públic o l'activitat recreativa projectada

  Només en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i juntament amb la resta de documentació exigida, lliurar-la a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 12:51