Llicència municipal d'establiment obert al públic on s'hi duguin a terme espectacles o activitats recreatives

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 11:50

Aquest tràmit permet sol·licitar la preceptiva llicència municipal a les persones físiques o jurídiques que vulguin obrir un establiment obert al públic per destinar-lo a espectacles públics o activitats recreatives inclosos al catàleg del Decret 112/2010, del 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

4.000 €

Termini de resposta:

El termini de resolució és de 6 mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud, si no s'ha notificat cap resolució, la persona interessada pot entendre desestimada la seva petició.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Servei responsable:

Indústria i Activitats

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de la llicència municipal d'establiment obert al públic on s'hi duguin a terme espectacles o activitats recreatives

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent.

 • Projecte tècnic

  Amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis

 • Memòria de seguretat , memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pe

  Només en els casos necessaris i sempre que els seus continguts no s'hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l'apartat anterior

 • Declaració responsable de la persona titular o organitzadora

  Només en cas necessari. Al document s'ha de fer constar el compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i la declaració responsable sobre la disponibilitat de la finca o local.

 • Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions

  Els documents a presentar estan determinats per la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi

 • Acreditació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica

  document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada

 • Informe urbanístic

  Només en cas que sigui procedent

 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat

  D'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i juntament amb la resta de documentació exigida, lliurar-la a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 19.04.2023 | 16:52