Llicència municipal d'establiment obert al públic on s'hi duguin a terme espectacles o activitats recreatives

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 12:50

Aquest tràmit permet sol·licitar la preceptiva llicència municipal a les persones físiques o jurídiques que vulguin obrir un establiment obert al públic per destinar-lo a espectacles públics o activitats recreatives inclosos al catàleg del Decret 112/2010, del 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Estan subjectes a llicència municipal els establiments que es relacionen a continuació sempre que les ordenances municipals no els subjectin a comunicació prèvia:

 1. Els establiments oberts al públic destinats a espectacles i activitats recreatives musicals (bars musicals amb un aforament autoritzat superior a 150 persones, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, etc.).
 2. Els establiments oberts al públic on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual (locals amb servei de bar i ambientació musical i locals que ofereixen espectacles eròtics).
 3. Els establiments on es duen a terme activitats esportives davant de públic (capacitat superior a 150 persones o una superfície superior a 500m2).
 4. Els establiments de restauració musical amb un aforament superior a 150 persones.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any. Sempre abans de començar l'activitat.

Servei responsable de la tramitació:

Indústria i Activitats

Quin cost té?

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10, relativa a la Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses, el cost és de 4.000 €

Quan es dona resposta?

El termini de resolució és de 6 mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud, si no s'ha notificat cap resolució, la persona interessada pot entendre desestimada la seva petició.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. Cal, però, complir els requisits següents:

 • Els establiments que també realitzin activitats de restauració han de disposar de l'Autorització sanitària de funcionament d'establiments de menjars preparats.
 • Els altres requisits que corresponguin d'acord amb el tipus d'activitat comunicada i en virtut del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

 

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de la llicència municipal d'establiment obert al públic on s'hi duguin a terme espectacles o activitats recreatives

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent.

 • Projecte tècnic

  Amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis

 • Memòria de seguretat , memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pe

  Només en els casos necessaris i sempre que els seus continguts no s'hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l'apartat anterior

 • Declaració responsable de la persona titular o organitzadora

  Només en cas necessari. Al document s'ha de fer constar el compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i la declaració responsable sobre la disponibilitat de la finca o local.

 • Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions

  Els documents a presentar estan determinats per la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi

 • Acreditació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica

  document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l’habilitació professional de la persona designada

 • Informe urbanístic

  Només en cas que sigui procedent

 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat

  D'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i juntament amb la resta de documentació exigida, lliurar-la a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 27.04.2020 | 11:26