Comunicació prèvia ambiental

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 12:23

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d'infrastructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'activitats estables.

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment. El tràmit s'ha de dur a terme un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta. Cal seguir uns requisits previs:

 1. Informe urbanístic favorable (quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic).
 2. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 3. Obtenció de l’informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan es tracti d’activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
 4. Disposar d'una certificació lliurada per tècnic competent que, si escau, ha de ser el director o directora de l'execució del projecte que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a l'estudi ambiental i al projecte o a la documentació presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals.
 5. Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables, per aquells casos en què l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels tècnics municipals.
 6. Disposar de la declaració d’impacte ambiental o d'informe d'impacte ambiental, en el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit.
 7. Obtenció de la corresponent autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.
 8. Autorització d’abocament d’aigües residuals o declaració responsable per l’abocament d’aigües a la xarxa pública de sanejament, quan procedeixi.
 9. Obtenció de l’informe favorable del Departament competent en matèria de ramaderia sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes si es tracta d’activitats ramaderes.
 10. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.
 11. Disposar de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.
 12. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit

Servei responsable de la tramitació:

Indústria i Activitats

Quin cost té?

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10, relativa a la Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses, el cost és de 900 €

Quan es dona resposta?

Els efectes de la comunicació són immediats

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha d'aportar el document que acrediti la representació.

Cal aportar:

 • Formulari de sol·licitud de la comunicació prèvia ambiental

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Projecte bàsic i/o memòria ambiental

  Només quan es tracti d’una activitat no inclosa en els annexos 1 o 2 de la de la
  Llei 3/2010 caldrà adjuntar justificació de les matèries d’incendis

 • Certificació general tècnica acreditativa que l’activitat i les seves instal·lacions s’ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles

  Aquesta certificació ha d'anar signada per personal tècnic competent o bé pel director de l’execució del projecte

 • Certificacions ambientals especifiques

  Aquestes certificacions han de ser les establertes a l’ordenança per aquells casos que l’activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l’exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l’Administració

 • Informe previ i certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis

  Només en cas d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la de la Llei 3/2010, de 18 de febrer

 • Declaració d’impacte ambiental o informe d’impacte ambiental

  Només en cas necessari

 • Pla de dejeccions ramaderes

  Només en cas d’activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia

 • Autorització d’abocament d’aigües residuals o declaració responsable d’abocament

  Només en cas necessari

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentaria

  Només en cas de ser un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011, de 18 de febrer

 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat

  D’acord amb la legislació, amb especificació de la llei en la qual s’empara

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i juntament amb la resta de documentació exigida, lliurar-la a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 12:23