Llicència d'activitat recreativa desmuntable

Dilluns, 12 d'agost de 2019 a les 12:52

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència exigible per als establiments no permanents desmuntables on se celebrin espectacles públics o activitats recreatives que ho requereixen (els establiments dedicats a l’espectacle del circ o a qualsevol altre espectacle i la resta d’establiments no permanents desmuntables que es dediquen a fira d’atraccions o a qualsevol altra activitat recreativa o de concurrència pública).

Són establiments oberts al públic no permanents desmuntables:

 • Els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense.
 • Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any, abans de començar l'activitat.

Servei responsable de la tramitació:

Indústria i Activitats

Quin cost té?

D'acord amb l'Ordenança Fiscal número 10, relativa a la Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses, el cost és de 45 €

Quan es dona resposta?

L'inici de l'activitat no es pot dur a terme si no compta amb el control inicial favorable.

La no-resolució i la notificació en el termini establert en aquest article permet a la persona sol·licitant entendre desestimada la sol·licitud de llicència, i li permet interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

El termini per a resoldre resta suspès si es demana una esmena o una millora de la documentació, ja sigui en la fase de verificació formal i suficiència o en la fase de proposta de resolució provisional. El còmput del termini es reprèn un cop esmenada o millorada la documentació.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. Cal complir els requisits següents:

 1. Les estructures no permanents desmuntables destinades a la realització d'espectacles públics o d'activitats recreatives han de complir les condicions de seguretat i higiene necessàries per a les persones espectadores o usuàries, artistes i la resta de personal que executa l'espectacle públic o l'activitat recreativa.
 2. Amb aquesta finalitat, les estructures no permanents desmuntables s'han d'adequar a les normes particulars que, si s'escau, disposin els reglaments especials i se'ls aplica la normativa que regula les instal·lacions permanents no desmuntables, d'acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
 3. En tot cas, no es pot atorgar llicència a les estructures no permanents desmuntables si no compten amb el control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d'una entitat col·laboradora de l'Administració per al control d'establiments i espectacles que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament.
 4. En el cas de les instal·lacions de les fires d'atraccions, les persones responsables han de presentar al personal tècnic municipal o a l'entitat col·laboradora de l'Administració que exerceixin el control inicial els manuals d'instruccions i les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i instal·lacions efectuades en el lloc de l'emplaçament pel personal tècnic de les persones titulars d'aquestes atraccions, en les quals s'ha de fer constar que el conjunt de l'atracció funciona correctament. A més, el personal tècnic municipal o les entitats de control han de verificar la seguretat exterior i global d'aquestes instal·lacions.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de llicència d'activitat recreativa desmuntable

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent.

 • Projecte tècnic

  El document ha de descriure el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

 • Memòria de seguretat, memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària

  Redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (si s’escau, i sempre que els seus continguts no s’hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l’apartat anterior).

 • Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions

  En qualsevol cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

 • Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que ha d’expedir la certificació que acrediti l’adequació de l’establ

  Ha de constar el nom, l’adreça i titulació i habilitació professional de la persona designada

 • Informe urbanístic

  Quan sigui procedent

 • Manuals d’instruccions i les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatge i instal·lacions efectuades en el lloc de l’emplaçament pel personal tècnic de les persones titulars d’aquestes atraccions

  S’ha de fer constar que el conjunt de l’atracció funciona correctament

 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat

  D'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.

 • Control inicial favorable d’una entitat col·laboradora de l’Administració per el control d’establiments i espectacles que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i juntament amb la resta de documentació exigida, lliurar-la a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 12.08.2019 | 12:52