Normativa mediambiental

Dijous, 16 de novembre de 2023 a les 00:00

Índex de la pàgina:

 

Normativa reguladora de residus

Normativa reguladora d'energia

Normativa reguladora de l'aigua

 • Directiva marc de l'aigua 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2000 per la que s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües
 • Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2008, que modifica la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, pel que fa a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió
 • Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament
 • Reial Decret 849/1968, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic. Modificat pel Reial Decret 9/2008, d'11 de gener. Modificat pel Reial Decret 995/2000, de 2 de juny, pel qual es fixen objectius de qualitat per a determinades substàncies contaminants
 • Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües. Modificat pel Reial Decret 4/2007, de 13 d'abril.
 • Reial Decret 125/2007, de 2 de febrer, pel qual es fixa l'àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques
 • Reial Decret 1514/2009, de 2 d'octubre, pel que es regula la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament.
 • Reial Decret 60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat ambiental en l'àmbit de la política d'aigües
 • Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional
  • Modificada per la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives i de l'ordre social
  • Modificada per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives i de l'ordre social
  • Modificada per la Llei 11/2005, de 22 de juny
  • Modificada per la Llei 21/2013
 • Reial Decret 1664/1998, de 24 de juliol, pel qual s'aproven els plans hidrològics de conca
 • Reial Decret 129/2014, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre
 • Reial Decret 1219/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Pla de GEstió del districte de conca fluvial de Catalunya
 • Decret legislatiu 3/2003, 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
 • Llei 17/2001, de 31 de desembre, d'infraestructures hidràuliques
 • Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya
 • Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament
 • Acord GOV/5/2014, de 21 de gener, pel qual es revisen les zones sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres.
 • Acord GOV/139/2013, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Programa de seguiment i control del Districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2013-2018
 • Llei 4/1990, de 9 de març, sobre ordenació de l'abastament d'aigua a l'àrea de Barcelona
 • Llei 5/1990, de 9 de març, sobre infraestructures hidràuliques a Catalunya
 • Edicte de 10 de desembre de 2004, pel qual es dona publicitat a l'acord de 2 de desembre de 2004 del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, sobre els aqüífers de la Vall Baixa i Delta del Llobregat, la cubeta de Sant Andreu i la Cubeta d'Abrera
 • Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre l'estàndard i la millora en l'eficiència de l'ús de l'aigua, a efectes de la determinació del cànon de l'aigua
 • Ordenança municipal d'estalvi d'aigua de Castellbisbal

Normativa reguladora de contaminació atmosfèrica

El document base del nou Pla per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015, es va presentar el 22 de setembre de 2011 i es va aprovar el 23 de setembre del 2014 mitjançant l’ACORD GOV/127/2014, pel qual s’aprova el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

Normativa reguladora de contaminació acústica

Normativa reguladora de contaminació lumínica

 • Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions i enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries
 • Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció de medi nocturn
 • Ordre MAH/566/2009, d'11 de desembre, per la qual es regula i constitueix la Comissió de Prevenció de la Contaminació Lluminosa

Normativa reguladora de contaminació radioelèctrica

Normativa reguladora en matèria de mobilitat sostenible

Normativa reguladora del medi natural

PREVENCIÓ D'INCENDIS

 • Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts
 • Decret 3769/1972, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 81/1968, de 5 de desembre, sobre incendis forestals
 • Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. Modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre.
 • Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Correcció d'errada en el DOGC número 1908, pàgina 3953, de 13 de juny de 1994
 • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
 • Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
 • Decret 46/1999, de 23 de febrer, d'ampliació del termini per adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions
 • Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres
 • Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d'incendis en els espais naturals de protecció especial

ACCÉS AL MEDI NATURAL

PROTECCIÓ I PRESERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

 • Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
 • Decisió 2006/613/CE de la Comissió Europea, de 19 de juliol, per la qual s'aprova la llista de llocs d'importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània
 • Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni natural i de la biodiversitat
 • Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Modificada per la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de diverses lleis
 • Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural
 • Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC)
 • Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge

REGULACIÓ DE CAÇA I PESCA

 • Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni natural i de la biodiversitat
 • Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça
 • Reial Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei de Caça de 4 d'abril de 1970
 • Reial Decret 1274/2011, de 16 de setembre, pel qual s'aprova el Pla estratègic del patrimoni natural i de la biodiversitat 2011-2017, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni natural i de la biodiversitat
 • Reial Decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declararan les espècies objecte de caça i pesca i s'estableixen normes per a la seva protecció
 • Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes
 • Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
 • Decret llei 2/2011, de 15 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, i s'estableix un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011.
 • Decret 100/2000, de 6 de març, pel qual s'unifiquen les llicències de pesca recreativa
 • Decret 165/1998, de 8 de juliol, sobre àrees de caça amb reglamentació especial
 • Resolució AAM/669/2014, de 21 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2014-2015 en tot el territori de Catalunya
 • Decret 56/2014, de 22 d'abril, relatiu a l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que en són usuàries
 • Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l'agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona
 • Edicte de 13 de juny de 2012, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d'ordre pel qual es regula la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i l'exhibició pública d'ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals relacionades amb el cant.

Normativa reguladora d'altres aspectes mediambientals

 • Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminants.
 • Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril, sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys mediambientals.
 • Llei 26/2007, de 23 d'octubre, sobre responsabilitat ambiental. Modificada per la Llei 11/2014, de 3 de juliol
 • Reial Decret 2090/2008, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat mediambiental
Darrera actualització: 29.11.2023 | 17:18