L’AMB comença a cobrar el tribut metropolità que inclou reduccions significatives en el 61 % de rebuts

Divendres, 22 d'octubre de 2021 a les 00:00

Es preveu que el 39 % de rebuts restants tindran imports similars a l’any passat i no s’esperen increments. La reducció del rebut està relacionada amb el valor cadastral que l’AMB pren com a referència per a cada immoble (anterior o posterior a la revisió cadastral del 2004).


L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) comença a cobrar el tribut metropolità del 2021. Enguany, els imports a pagar s’han calculat amb una nova fórmula que ha permès que el 61 % dels rebuts de Castellbisbal siguin d’un import inferior al de l’any passat. Pel que fa a la resta de rebuts, el 39 %, es mantindran en quotes similars al 2020 i no tindran cap increment aquest any.

Nova fórmula de càlcul del tribut

Després de nombroses queixes i reclamacions de l’Ajuntament, la tardor passada, l’AMB va accedir a implantar un nou sistema de càlcul del tribut metropolità. A partir d’ara, i com a norma general, el valor que es pren com a referència és el valor cadastral que tenien els immobles el 2004 (abans de la revisió cadastral).

Això comporta que l’import dels rebuts es redueixi significativament, ja que el càlcul es fa des d’un valor cadastral molt inferior al que s’havia tingut en consideració els anys 2019 i 2020.

Per què hi ha rebuts sense reducció?

El fet que hi hagi rebuts que redueixen l’import i d’altres que no, està relacionat amb el valor cadastral que l’AMB pren com a referència per a cada immoble.

Tot i que, amb caràcter general, el tribut es calcula d’acord amb el valor cadastral del 2004, l’AMB estableix un criteri diferent per béns immobles que s’hagin donat d’alta o hagin patit modificacions del seu valor cadastral amb posterioritat al 2004.

En aquests casos, el valor que es pren com a referència és el del moment de l’alta o modificació (amb la revisió cadastral aplicada). Per tant, aquests immobles pagaran imports similars als de l’any passat, ja que el valor de referència per calcular l’impost és el mateix que l’AMB havia usat fins ara.

L’aplicació d’aquest nou sistema de càlcul pot comportar que immobles de característiques iguals o similars paguin imports diferents en concepte del tribut metropolità, ja que si l’immoble ha estat construït o ha patit modificacions posteriors al 2004, el valor cadastral de referència serà més elevat que el d’un immoble igual o similar que no hagi patit modificacions des del 2004.

Aportació de Castellbisbal al tribut metropolità

En total, Castellbisbal pagarà 1.007.095,6 € en concepte de tribut metropolità. Es tracta d’una xifra inferior a la de l’any passat, que es van aportar 1.174.167 €. Aquesta diferència és conseqüència del nou sistema de càlcul.

Pagaran el tribut metropolità totes les persones propietàries d’immobles (residencials, aparcaments o trasters, indústries, solars, oficines, locals comercials...), però en queden exempts els habitatges amb valor cadastral inferior a 46.210 € (657 rebuts a Castellbisbal) així com els casos en què el rebut que es generi sigui inferior a 3 € (546 rebuts).

La indústria és qui més contribueix al tribut metropolità amb un import total de 668.817 €.

Immobles residencials (cases, pisos, solars, locals...)

El 65 % dels rebuts corresponents a immobles residencials es reduiran significativament.

La nova fórmula de càlcul del tribut beneficiarà, sobretot, els rebuts d’immobles residencials que no hagin patit modificacions des del 2004. En aquests casos, els imports a pagar es reduiran de manera molt significativa. En total, la mesura beneficiarà més de 2.700 habitatges.

En canvi, hi ha 1.514 rebuts d’immobles que no es reduiran i els imports a pagar seran similars als de 2020, sense que es prevegin increments econòmics aquest any.

Compromisos de l’AMB

Després de nombroses queixes del consistori, la tardor de l’any passat, l’AMB va adoptar dos compromisos amb l’Ajuntament.

L’AMB es compromet a modificar el sistema de càlcul
L’AMB ha canviat la fórmula de càlcul del tribut metropolità i ha acceptat prendre com a referència els valors cadastrals del 2004. L’Ajuntament esperava que aquest nou sistema comportaria reduccions significatives en tots els rebuts del municipi i així ho va comunicar a la ciutadania. Tanmateix, l’establiment d’algunes limitacions per part de l’AMB ha fet que les reduccions d’import hagin arribat al 61 % del total de rebuts emesos (6 de cada 10).

Convocatòria d’ajuts de l’AMB per al pagament del tribut municipal del 2020
L’altre compromís de l’AMB va ser la concessió de subvencions del 40 % a les persones propietàries de béns immobles residencials de Castellbisbal que havien pagat el tribut metropolità el 2020. Aquesta convocatòria de subvencions es va fer durant l’estiu i es van registrar 490 sol·licituds d’ajuts. A hores d’ara, l’AMB està fent els tràmits per concedir-les, però encara no ha fet els abonaments a les persones sol·licitants.

Darrera actualització: 22.10.2021 | 09:28