Acta de la Junta de Govern Local del 16 d'abril de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 9 d'abril

Acord per aprovar concórrer a la convocatòria del 2021 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" amb el projecte d'actuació del recurs "Promoció del canal electrònic en la relació amb les entitats i les empreses".

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant.

Acord per aprovar la justificació de la prestació de caràcter econòmic d'especial urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per dos sol·licitants.

Acord per aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions de cooperació per a entitats sense ànim de lucre.

Acord per aprovar la modificació substancial del projecte presentat per l'entitat Fundación Vicente Ferrer en relació amb la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Castellbisbal (projecte Millora de les condicions educatives de 12 centres d'educació públics de diferents àrees rurals desfavorides de l'estat d'Andhra Pradesh).

Acord per aprovar la modificació substancial del projecte presentat per l'entitat Fundación  Vicente Ferrer en relació amb la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Castellbisbal (projecte Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 8 persones amb diversitats funcionals i les seves famílies en situació de vulnerabilitat).

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Associació de Comerciants de Castellbisbal per dur a terme activitats de dinamització comercial.

Acord per aprovar inicialment el projecte executiu de les obres de millora dels espais exteriors de l'Institut Escola Les Vinyes.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de les obres de reforma interior de l'habitatge del carrer Ordal núm. 4 per no disposar del títol habilitant corresponent.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de les obres de construcció del mur de contenció de terres a la part posterior de la parcel·la del carrer Bonaigua núm. 76 per finalització de l'expedient amb la declaració de caducitat per manca de correcció d'esmenes.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de l'edificació auxiliar de fusta i llenyer adossat a la parcel·la del carrer Bonaigua núm 52 per no disposar del títol habilitant corresponent.

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres del Lot 1 de millora i reparació de trams de voreres en el nucli, urbanitzacions i polígons industrials de Castellbisbal, 2020.

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria Catàleg 2021 del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023 per al recurs consistent en el fons de prestació "Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció  d'incendis forestals PPI".

Acord per aprovar l'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria Catàleg 2021 del Pla Xarxa de Governs Local 2020-2023 per al recurs consistent en el fons de prestació "Prevenció d'incendis forestals: conservació de la infraestructura estratègica". 

Donar compte de la provisió de data 17 de març de 2021, del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Primera.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 04.05.2021 | 12:02