Acta de la Junta de Govern Local deL 18 de desembre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l'acceptació atorgada a l'Ajuntament pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, destinada a la contractació d'una persona jove en pràctiques en el marc del Programa Garantia Juvenil a Catalunya

Acord per aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per al desenvolupament del Programa treball i formació en la convocatòria extraordinària per a l'exercici 2020

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'AMPA Escola Municipal de Música Miquel Blanch

Acord per aprovar la concessió i denegació de les prestacions socials de caràcter econòmic d'urgència social per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal

Acord per aprovar el Conveni marc de col·laboració interadministrativa entre l'Ajuntament de Castellbisbal i el Consell Comarcal del Vallès Occidental pel finançament de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Mans Unides per al finançament de projectes de cooperació i desenvolupament corresponent a l'any 2018

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració amb l'Associació Mans Unides per al finançament de projectes de cooperació i desenvolupament.

Acord per aprovar el conveni subvencional amb la Fundación Vicente Ferrer per al finançament de projectes de cooperació i desenvolupament

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Escola Mare de Déu de Montserrat

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Institut Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb el Club Korfbal Castellbisbal

Acord per atorgar la beca de recerca sobre Castellbisbal concedida per l'Arxiu Municipal

Acord per aprovar inicialment el projecte bàsic i d'execució i d'estudi de seguretat i salut, de les obres de remodelació integral del pati infantil del'Escola Mare de Déu de Montserrat

Acord per desestimar la petició de lliurament de certificació acreditativa de silenci administratiu positiu en la sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d'un habitatge al carrer Mirador del Llobregat

Acord per desestimar les al·legacions i denegar la llicència urbanística per ala construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Segre, 13

Acord per ordenar de forma solidària l'enderroc de les obres realitzades, sense disposar de l'oportú títol habilitant i de caràcter il·legalitzable, al carrer Rasos de Peguera, 3

Acord per aprovar la pròrroga del contracte del servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions dels edificis municipals corresponent al lot 7 "aparells elevadors"

Acord per aprovar la pròrroga del contracte de serveis de venda d'entrades pels esdeveniments municipals en taquilla i per Internet

Acord per aprovar la convocatòria, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la concessió de prestacions socials de caràcter econòmic d'urgència social per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal per a l'any 2021

Darrera actualització: 29.12.2020 | 11:17