Acta de la Junta de Govern Local del 15 de novembre de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per al finançament del SAD LAPAD per a l’any 2017

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per al finançament del SAD LAPAD per a l’any 2018

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’Associació per a la promoció de l’espectacle infantil i juvenil a Castellbisbal (La Xarxa)

Acord per aprovar el conveni de col·laboració amb Creu Roja per desenvolupar i coordinar el projecte d’acollida i integració de persones sol·licitants de protecció internacional i/o refugiades.

Acord per aprovar la justificació presentada per sol·licitants de la prestació social per afrontar el pagament del lloguer d’habitatge

Acord per aprovar la concessió d’una prestació social per afrontar el pagament del lloguer d’habitatge

Acord per aprovar els preus públics per a la  inscripció a diverses activitats dins de les 11es Jornades de la Gent Gran, any 2019

Acord per aprovar la pròrroga  del contracte de subministrament d’un vehicle de serveis policials Nissan Quashqai matrícula 2027-JJZ, mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra

Acord per aprovar l’expedient ordinari, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars, per a la contractació del servei de documentació, conservació preventiva i manteniment del Museu de la Pagesia de Castellbisbal

Acord per aprovar l’expedient de tramitació ordinària,  el projecte/memòria valorada i el Ple de Clàusules Administratives Particulars, per a la contractació de les obres del sistema de climatització dels vestidors del pavelló de l’Illa Esportiva municipal

Acord per aprovar declarar deserta la licitació de l’expedient de contractació del servei coworking o cotreball de l’Ajuntament de Castellbisbal

Acord per aprovar la classificació de les proposicions presentades per a la contractació dels serveis de manteniment general del complex esportiu municipal Illa Esportiva i la consideració de la millor oferta relació qualitat-preu

Acord per aprovar l’adjudicació del contracte dels serveis de consultoria i dinamització del comerç local

Acord per aprovar l’adjudicació de la contractació del servei de manteniment del maquinari i subministrament de les llicències d’ús del programari del subsistema de seguretat informàtica (Firewall)

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 7 del vigent  Pressupost de 2019

 

Darrera actualització: 30.12.2020 | 10:01