Acta de la Junta de Govern Local del 20 de novembre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la renúncia al recurs tècnic destinat a Medi Ambient "Campanya d'estalvi energètic en els tres edificis d'oficines municipals" del Catàleg de Serveis de l'Any 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Acord per aprovar el conveni per a l'adhesió a la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona

Acord per aprovar el conveni subvencional amb el Club Patí Artístic Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Institut-Escola Les Vinyes

Acord per aprovar per tramitació d'emergència la contractació de neteja extraordinària dels centres documents públics amb motiu de la COVID-19.

Acord per aprovar memòria valorada, expedient ordinari i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres de substitució de lluminàries de l'enllumenat públic tecnologia LED al nucli urbà i Can Costa

Acord per aprovar projecte, expedient ordinari i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres de reparació i millora del paviment asfàltic de Castellbisbal

Acord per aprovar l'adhesió de Castellbisbal a l'acord marc de subministrament i serveis d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya, sublot 2.1. de subministrament de llumeneres de tecnologia LED.

Acord per concedir llicència urbanística per a la legalització d'obres de canvi d'ús parcial per a la creació de tres habitatges al carrer Santiago Rusiñol, 11

Acord per aprovar el conveni entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Castellbisbal per impulsar els canvis en els sistemes de recollida de residus municipals i per a l'harmonització de les taxes de recollida i tractament de residus.

Moció per donar suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i al govern de la Generalitat de Catalunya per declarar l'activitat física com a bé essencial a Catalunya

Acord per aprovar, simultàniament a l'exposició pública de l'aprovació inicial del projecte de les obres, expedient ordinari de contractació per a l'execució de les obres per a la implantació d'un carril bici entre els nuclis urbans de Castellbisbal i del Canyet del municipi de Castellbisbal

Darrera actualització: 30.11.2020 | 11:04