Acta de la Junta de Govern Local del 13 d'octubre de 2016

 

ORDRE DEL DIA

Modificació de la subvenció atorgada a l’entitat Agrupació de Defensa Forestal de Castellbisbal (ADF)

Acceptació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya com a part corresponent al 30% dels ingressos generats durant el 3r i 4t trimestre de 2015 de l’impost sobre estades en establiment turístics.

Acceptació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya com a part corresponent al 30% dels ingressos generats durant el 1r trimestre de 2016 de l’impost sobre estades en establiment turístics.

Desafectació dues motocicletes i declaració de les mateixes com a béns no utilitzables i modificació en l'inventari municipal

Aprovació del conveni marc entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i l’Ajuntament de Castellbisbal d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal.

Aprovació de la conversió de la Junta de Compensació del polígon industrial ca n’Esteper en Junta de Conservació.

Establiment del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius addicionals per a l’any 2017

Adjudicació de la contractació dels serveis de prevenció de riscos laborals

Acord d’aprovació de completar l’acord de la Junta de Govern del dia 29.09.2016 en el sentit de desestimar un recurs de reposició de l’empresa MAP Assessorament i Serveis SL.

Darrera actualització: 26.10.2016 | 12:36