Acta de la Junta de Govern Local del 30 d'octubre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Castellbisbal per assumir part de les quotes del preu públic del servei de transport escolar no obligatori gestionat pel Consell, per a l'alumnat que ha sol·licitat l'ajut en el marc de la Campanya de Suport a l'Estudiantt 2020-2021

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'EUC Can Costa

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'escola Els Arenys

Acord per aprovar la justificació realitzada per sol·licitant de la prestació econòmica per afrontar el lloguer d'habitatge dels joves de Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació realitzada per dues sol·licitants de la prestació social econòmica per afrontar el lloguer d'habitatge dels joves de Castellbisbal

Acord per aprovar la denegació a uns sol·licitants i el pagament a altres sol·licitants de la prestació social de caràcter econòmic d'urgència per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a Ànemos

Acord per aprovar l'atorgament d'una pròrroga a l'entitat Fundación Vicente Ferrer del termini d'execució del projecte "Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic pera 18 dones i les seves famílies en situació de vulnerabilitat de la comunitat rural d'Anandaraopeta, districte d'Anantapur", Índia, al qual l'Ajuntament va atorgar una subvenció.

Acord per aprovar els preus públics de l'exercici 2021 per a diferents activitats de caire cultural, juvenil, esportiu i mediambiental portats a terme a Castellbisbal

Acord per aprovar l'expedient ordinari i els Plecs de Prescripcions Tècniques i Plecs de Clàusules Administratives per a la contractació del subministrament de màquines i aparells físics per equipar la sala cardio-fitnes del complex esportiu Illa Esportiva de Castellbisbal

Acord per aprovar l'expedient ordinari i els Plecs de Prescripcions Tècniques i Plecs de Clàusules Administratives per a la contractació del servei d'informació i dinamització juvenil

Acord per aprovar l'expedient, memòria i plecs de clàusules administratives particulars per a la tramitació de la contractació conjunta de la redacció de projectes i l'execució de les obres de canvi de lluminàries a tecnologia LED del camp de futbol, les pistes de tennis i la pista de frontó

Acord per aprovar la pròrroga del contracte dels serveis veterinaris i gestió de residus biosanitaris del servei de gestió del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD)

Acord per aprovar l'autorització de la realització del tractament fitosanitari no agrari a la subestació elèctrica d'Endesa situada al carrer Ferralla, 26

Acord per aprovar l'assabentat de la renovació de l'autorització d'abocament d'aigües residuals de l'activitat de manipulats (impressió de cintes adhesives de propilè i PVC del carrer Motors, 35

Acord per aprovar la pròrroga extraordinària del contracte dels serveis de neteja d'edificis municipals i altres pel que fa al lot 3 "Edificis municipals, mobiliari urbà i vehicles municipals

Acord per aprovar la pròrroga extraordinària del contracte dels serveis de neteja i subministrament de material higiènic de l'Illa Esportiva Municipal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb Creu Roja Baix Llobregat Centre

Acord per aprovar concórrer a la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, d'acord amb la resolució, de 8 d'octubre, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 13.11.2020 | 10:24