Acta de la Junta de Govern Local del 8 de novembre de 2019

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions en el marc del PUOSC 2020-2024

Acord per aprovar la sol·licitud de baixa de l’Ajuntament de Castellbisbal com a membre de l’entitat Xarxa de Ciutats EUROCITIES

Acord per aprovar el conveni de col·laboració amb l’Arxiu Històric de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat per a la restauració del Llibre d’òbits de 1650-1757 del Fons Parroquial de Sant Vicenç de Castellbisbal

Acord per aprovar la minuta del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per assumir part de les quotes del preu públic del servei de transport escolar no obligatori

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’AMPA de l’Escola Benviure

Acord per aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per desenvolupar el projecte Tastet d’Oficis per als cursos del 2019-2020 al 2022-2023

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’escola Els Arenys

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l’Associació Gent Solidària de Castellbisbal

Acord per aprovar l’adjudicació de la contractació del subministrament d’un vehicle adaptat Renault Master Combi 9 places pel transport de persones amb mobilitat reduïda usuàries del centre de dia El Serral

Acord per aprovar l’expedient ordinari i el Plecs de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació del servei d’assessorament jurídic en matèria de consum de l’Ajuntament de Castellbisbal

Acord per aprovar ordre d’enderroc

Acord per aprovar la desestimació del recurs de reposició contra ordre d’enderroc

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística de reparcel·lació

Acord per aprovar l’assabentat de la liquidació practicada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en concepte de retorn del cànon de residus per a l’exercici 2016 a l’Ajuntament de Castellbisbal

Acord per aprovar l’assabentat de la liquidació practicada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en concepte de retorn del cànon de residus per a l’exercici 2017 a l’Ajuntament de Castellbisbal

Acord per aprovar l’expedient ordinari per a la contractació dels serveis esportius del complex esportiu municipal “Illa esportiva” de Castellbisbal, i el Plec de Prescripcions Tècniques i el Plec de Clàusules Administratives Particulars

 

 

Darrera actualització: 21.11.2019 | 17:05