Borsa de Lloguer Social

La Borsa de Mediació per al Lloguer Social és un servei que actua com a mediador entre les persones propietàries d’habitatges buits i les persones interessades en llogar un pis que tenen dificultats per accedir al mercat de lloguer privat. Gestiona i fa la mediació durant tot el procés de contractació. Els habitatges compten amb una assegurança multirisc, defensa jurídica i l’Avalloguer

Aquest servei es desenvolupa amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Busques habitatge?

AVANTATGES PER AL LLOGATER/A:
 • Informació, assessorament, redacció i tramitació del contracte de forma gratuïta.
 • Lloguer d’un habitatge digne a un preu per sota del de mercat.
 • Dipòsit de les fiances estrictament obligatòries contemplades a la legislació vigent.
 • Seguiment del contracte i mediació amb el propietari fins finalitzar el contracte.
 • Tramitació dels ajuts pel pagament del lloguer.
REQUISITS PER OPTAR A UN HABITATGE:
 • Estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (HPO)
 • Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
 • La declaració de que cap dels membres de la unitat de convivència té drets d’us i gaudi, o habitatge en propietat.
 • La justificació dels ingressos anuals ponderats de la unitat de convivència iguals o inferiors a 4 vegades l’IRSC.
 • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball (pensions, subsidis, etc.)
 • El 35% de la suma dels ingressos nets de la unitat de convivència determinarà el lloguer màxim al qual es pot accedir.
 • Es prioritzaran les unitats de convivència que es trobin dins dels següents grups de població:
  • Famílies monoparentals.
  • Dones que es trobin en situació de violència masclista.
  • Immigrants amb menys de 5 anys de residència a Catalunya.
  • Persones de més de 65 anys.
  • Persones que es trobin a l'atur.
  • Persones afectades per assetjament immobiliari.
  • Persones amb incapacitat superior al 33% declarada per ICASS.
  • Persones en situacions que impliquin risc d´exclusió social.
  • Joves menors de 35 anys d´edat.
 • Acceptar les condicions de seguiment de l'entitat gestora i del seu personal pel que fa a l'ús de l´habitatge, pagament de rendes així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre la part arrendatària i la propietat, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària.
PASSOS A SEGUIR:
Adreçar-se a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social (amb cita prèvia) on una persona del servei informarà del programa de mediació i ajudarà a perfilar l’habitatge adequat per cobrir les necessitats del demandant.
 
Documentació general necessària per a la inscripció a la Borsa:
 1. Sol·licitud HPO. 
 2. DNI de totes les persones sol·licitants.
 3. Certificat d'empadronament.
 4. Llibre de família.
En cas d’estar en situació laboral activa:
 1. Tres últimes nòmines.
 2. Contracte laboral.
 3. Informe de vida laboral (es pot aconseguir trucant al 901 502 050 o telemàticament al portal web de la Seguretat Social).
En cas de estar en situació d’atur:
 1. Certificat original de ingressos del SEPE 
 2. Informe de vida laboral (es pot aconseguir trucant al 901 502 050 o telemàticament al portal web de la Seguretat Social).
En cas de ser pensionista:
 1. Certificat d’ingressos de la Seguretat Social                                                                                       
En cas de ser autònom:
 1. Últim trimestre IRPF / IVA / Declaració Renda període fiscal tancat.
 2. Tres últims rebuts autònoms.
 3. Informe de vida laboral (es pot aconseguir trucant al 901 502 050 o telemàticament al portal web de la Seguretat Social).
 4. Balanç de contes o certificat de garanties del gestor.

Propietat: Vols llogar el teu habitatge?

AVANTATGES PER A LA PROPIETAT:
 • Tramitació, gestió i redacció del contracte d’arrendament i seguiment del contracte de lloguer de forma gratuïta.
 • Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant el sistema Avalloguer.
 • Assegurança multirisc, que inclou els desperfectes que es produeixin en l’habitatge durant tot el període de durada del contracte de lloguer.
 • Assegurança per garantir la defensa jurídica que es produeix en el cas d’impagaments.
 • Descompte del 50% del preu de l'IBI de l'immoble que està inclòs en la Borsa de Lloguer Social.
 • Assessorament i suport.
REQUISITS I CONDICIONS PER A LA PROPIETAT:
 • Els tributs, les càrregues i altres impostos així com la quota de la comunitat de propietaris aniran a càrrec de la propietat.
 • La propietat donarà confiança als responsables del servei per escollir els llogaters i en el compliment de les obligacions pactades.
 • La propietat haurà de presentar tota la documentació que s’exigeixi per acreditar la titularitat de l’habitatge.
PASSOS A SEGUIR: 
 1. Adreçar-se a la Borsa de Mediació per al Lloguer Social (amb cita prèvia) on una persona del servei informarà del programa de mediació. Caldrà presentar la documentació següent: escriptura complerta de la titularitat de l’habitatge, cèdula d’habitabilitat, certificat d’eficiència energètica, DNI de totes les persones propietàries, últim rebut pagat de l’IBI, últimes factures pagades dels subministres (aigua, llum i gas) i claus de l’habitatge (per poder realitzar el inventari i fer les visites pertinents amb les possibles persones arrendatàries). A més, en cas d’herència, caldrà presentar la declaració d’hereus (AB INTESTAT) i l'acceptació d’herència (TESTAMENT).
 2. Visita de l’habitatge: personal de la Borsa de Lloguer Social farà una visita a l’habitatge que es vol llogar per inspeccionar-lo.
 3. Valoració i proposta de preu per part de la Borsa de Lloguer.
 4. Inventari: La Borsa de Lloguer realitza un fotoinventari de tots els elements, objectes, complements que disposa l’habitatge i el seu estat.
 5. Programar visites amb possibles llogater/es: un cop l’habitatge s’incorpora a la Borsa, s’ensenyarà el mateix fins a trobar les persones adequades. 
 6. Formalitzar el contracte d’arrendament: La Borsa de Lloguer gestionarà la tramitació del contracte de manera gratuïta.
 7. Mentre duri el contracte: La Borsa de Lloguer intervindrà com a mediador entre la propietat i la part arrendatària, en el cas que sorgeixi alguna incidència. 

Servei Local d'Habitatge

Av. de Pau Casals 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 02 25
Fax: 93 772 13 07
Adreça electrònica: habitatge@castellbisbal.cat
Horari:  
Dilluns i dimecres: de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h
Dimarts, dijous i divendres, de 09.00 a 14.00 h
Cal concertar entrevista
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 8.02.2024 | 09:33