Beques als millors treballs de recerca de batxillerat

Dilluns, 8 de gener de 2024

Aquestes beques són un reconeixement a la dedicació que els i les estudiants de batxillerat realitzen en l’elaboració dels seus treballs de recerca i especialment a aquells treballs centrats en temàtiques referents al municipi de Castellbisbal.

Es concedeixen tres beques:

  • Una beca dotada amb 450 euros al millor treball de recerca de l'àmbit cientific-tècnic
  • Una beca dotada amb 450 euros al millor treball de l'àmbit social-humanístic-artístic
  • Una beca dotada amb 600 euros al millor treball d'àmbit local

Les beques, en cap cas, seran acumulables.

Qui les pot sol·licitar?

Alumnes matriculats a l'Institut Castellbisbal, que hagin elaborat el treball de recerca a 2n de Batxillerat; i que l'hagin aprovat amb nota igual o superior a 8.00 punts.

Els treballs poden haver estat realitzats de forma individual o en grup. En el segon cas, tots els integrants del grup hauran de presentar la documentació necessària per optar a les beques.

Quan es poden sol·licitar?

Per a la convocatòria del 2023, presentació de sol·licituds del 28 de març al 14 d'abril de 2023 a les 14.00 hores.

Cost

Gratuït

Termini de resposta

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 

Servei responsable

Joventut

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 2.02.2024 | 17:45