Informació de l'entitat i òrgans de contractació

Entitat: Ajuntament de Castellbisbal.
Adreça postal: av. Pau Casals, 9; 08755-Castellbisbal
Adreça electrònica: bustia@castellbisbal.cat
Tel. 937720225
Fax: 937721307

Òrgans de Contractació

  • Ple de l’Ajuntament: Format per tots els regidors i presidit per l’alcalde. Òrgan de contractació competent per tot allò del qual no sigui competent l’alcalde.
     
  • L’alcalde: Competent en la contractació d’obres, subministraments, serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats, l’import dels quals no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Així mateix és competent en l’adjudicació de concessions sobre els béns i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superior el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni qual el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
     
  • Mesa de Contractació Municipal
     

Delegació

Tant el Ple de l’Ajuntament com l’alcalde poden delegar les competències en matèria de contractació en la Junta de Govern Local.

 

Darrera actualització: 14.04.2022 | 13:49