Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 12:07

Aquest tràmit permet sol·licitar la baixa de persones que figuren empadronades en el domicili actual del titular de l'habitatge i ja no hi resideixen.

Qui ho pot sol·licitar:

Petició de ciutadania; Tramitació d'ofici
Les persones majors d'edat poden demanar la seva baixa del padró i la de la seva unitat familiar (parella i fills en comú).

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

El termini fixat per la normativa és de tres mesos

Normativa bàsica d'aplicació:

Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal

Servei responsable:

Secretaria General

Cal aportar:

  • Document acreditatiu de la titularitat de l'habitatge

    Només són vàlids el contracte de lloguer i l'últim rebut de lloguer si la vigència del contracte no queda clara, o el títol de propietat (escriptura pública), sentència o escriptura d'usdefruit.

  • Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers

    Si és necessari

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 30.11.2021 | 22:27