Baixa per exclusió en el padró municipal d'habitants

Dilluns, 29 de novembre de 2021

Aquest tràmit permet sol·licitar la baixa de persones que figuren empadronades en el domicili actual del titular de l'habitatge i ja no hi resideixen.

Qui ho pot sol·licitar:

Petició de ciutadania; Tramitació d'ofici
Les persones majors d'edat poden demanar la seva baixa del padró i la de la seva unitat familiar (parella i fills en comú).

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

El termini fixat per la normativa és de tres mesos

Normativa bàsica d'aplicació:

Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal

Servei responsable:

Secretaria General

Cal aportar:

  • Document acreditatiu de la titularitat de l'habitatge

    Només són vàlids el contracte de lloguer i l'últim rebut de lloguer si la vigència del contracte no queda clara, o el títol de propietat (escriptura pública), sentència o escriptura d'usdefruit.

  • Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers

    Si és necessari

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 30.11.2021 | 22:27