Acta de la Junta de Govern Local del 13 de març de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona consistent en el fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc” (codi XGL 20/Y/278990) en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023"

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a Moments, Associació de Fotografia

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a AMPA Escola Els Arenys

Acord per aprovar el compte de Gestió Recaptatòria per liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe i per certificacions de descobert de tributs i preus públics, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, exercici 2019

Acord per aprovar els preus públics amb motiu de la inscripció al Curs d’atenció a les persones (la cura de la pell i la prevenció de nafres)

Acord per aprovar els preus públics per la inscripció al Curs carnet de treballs en alçada

Acord per aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellbisbal i FEMAREC

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte i la devolució de la garantia dipositada pel servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis de les urbanitzacions i nuclis habitats així com dels treballs de control vegetatiu de les clapes invasores de canyes i ailants de Castellbisbal

Acord per aprovar la classificació de les propostes presentades i la consideració de la millor oferta qualitat preu per a la contractació dels serveis de jardineria de l’Illa Esportiva

Acord per aprovar l’expedient ordinari i el Plec de Prescripcions Tècniques i el Ple de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació dels serveis educatius infantils de primer cicle, serveis complementaris i serveis familiars en l’Escola Bressol Municipal La Caseta

Acord per aprovar la declaració d’exclusió d’ofertes, l’establiment de l’ordre de les empreses licitadores restants i l’adjudicació del contracte de les obres per a la reurbanització del passatge entre el carrer Santa Rita i el carrer Electrònica

Acord per aprovar  el conveni per a la col·laboració entre l’AMB i l’Ajuntament de Castellbisbal per a la licitació del servei públic de transport col·lectiu de viatgers a Castellbisbal

Acord per aprovar l’exclusió de l’oferta presentada amb preus unitaris superiors als fixats com a màxim, l’establiment de l’ordre de la resta d’empreses d’acord amb la puntuació obtinguda i l’adjudicació del contracte de les obres de senyalització horitzontal en la via pública de Castellbisbal

Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.09.2020 | 10:24