Acta de la Junta de Govern Local del 13 de novembre de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar la ratificació del decret número 2281, de 6 de novembre, pel qual es resol acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al finançament del Pla Local de Joventut i, també, aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Castellbisbal per al finançament anual del Pla Local de Joventut 2020

Acord per aprovar l'adjudicació de la concessió administrativa per a l'ús privatiu del domini públic del bar-restaurant i botiga del centre cívic de Can Santeugini

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'escola Mare de Déu de Montserrat

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'AMPA Escola Benviure

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Institut-Escola Les Vinyes

Acord per aprovar el conveni subvencional amb el Club Patí Castellbisbal

Acord per aprovar el conveni subvencional amb Gent Gran de l'Espai de la Plaça

Acord per aprovar la pròrroga del contracte del lot 6 "Serveis provisionals i temporals" del contracte del servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions dels edificis municipals

Acord per aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia definitiva dipositada per la correcta execució del contracte de concessió del servei públic de casals d'estiu

Acord per aprovar la memòria valorada, l'expedient ordinari i els plecs de clàusules administratives particulars de les obres de millora i reparació de trams de voreres en el nucli, urbanitzacions i polígons industrials de Castellbisbal

Acord per aprovar memòria valorada, expedient ordinari i plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres de substitució i millora del sistema principal de refrigeració per aigua de l'edifici de l'Ajuntament

Acord per aprovar l'adhesió de Castellbisbal a l'Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya i la contractació del subministrament i serveis d'instal·lació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Acord per aprovar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, l'Ajuntament de Castellbisbal i l'empresa Autos Castellbisbal, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca 2020

Acord per aprovar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Rubí, l'Ajuntament de Castellbisbal i l'empresa Autos Castellbisbal, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre els polígons industrials de Rubí i Castellbisbal, 2020

Acord per aprovar desestimar el recurs de reposició presentat contra l'ordre de retirada de terres abocades amb restauració del talús al seu estat inicia i l'enderroc de piscina per no disposar de l'oportú títol habilitant i no són legalitzables

Acord per aprovar l'autorització a la societat Autos Castellbisbal, SA a prestar el servei de transport públic regular d'ús especial encarregat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental consistent en el transport escolar des de les escoles Mare de Déu de Montserrat, Els Arenys i Benviure cap als sectors residencials del Canyet, Santa Teresita, Comte de Sert i Can Costa i a l'inrevés per al curs escolar 2020-2021

Acord per aprovar l'autorització a la societat Autos Castellbisbal, SA a prestar el servei de transport públic regular d'ús especial encarregat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental consistent en el transport escolar des de les escoles Mare de Déu de Montserrat, Els Arenys i Benviure cap als sectors residencials de Can Santeugini, Costablanca i Can Nicolau de Dalt i a l'inrevés per al curs escolar 2020-2021

Acord per aprovar la incorporació de la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per a l'exercici d'una activitat de recollida, classificació i valorització de materials ferrosos i no ferrosos al carrer Ferralla, 34-36, consistent en la variació en les quantitats i tipologia de residus generats.

Acord per aprovar l'establiment de l'ordre de les empreses licitadores del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions dels edificis municipals i la consideració de les empreses que presenten la millor oferta qualitat-preu

Acord per aprovar inicialment el projecte executiu de les obres d'implantació d'un carril bici entre el nucli de Castellbisbal i el barri del Canyet

Donar compte de la sentència número 4111, de 15 d'octubre, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala del contenciós-administratiu, secció tercera

Darrera actualització: 30.11.2020 | 13:59