Preu públic per a l'ús d'instal·lacions esportives municipals

Dilluns, 1 de gener de 2024

Ordenança fiscal número 14

Reguladora del preu públic per la prestació dels serveis relatius a l'ús d'instal·lacions esportives municipals

Ordenança aprovada provisionalment per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 3 d’octubre de 2006 i en vigor des de l'1 de gener de 2007.

Preus públics vigents aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023

Darrera actualització: 6.02.2024 | 14:16