Preu públic per la prestació dels serveis d'ensenyament de música

Diumenge, 1 de gener de 2023 a les 10:55

Ordenança fiscal número 15

Reguladora del preu públic per la prestació dels serveis d'ensenyament de música

Ordenança aprovada provisionalment per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 3 d’octubre de 2006 i en vigor des de l'1 de gener de 2007.

Preus públics vigents aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 5 de desembre de 2018

Preus públics per a les sessions que s'hagin de celebrar de manera telemàtica. Vigents a partir de l'1 de març de 2021

Darrera actualització: 08.02.2023 | 09:34