Acta de la Junta de Govern Local del 6 de març de 2020

ORDRE DEL DIA

Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental a l’Ajuntament de Castellbisbal per al finançament del SAD Social de l’any 2019

Acord per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellbisbal a la xarxa CORH

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Associació de Propietaris de la urbanització Costablanca

Acord per aprovar el conveni subvencional amb la Colla Sardanista Marinada

Acord per aprovar el conveni subvencional amb l'Associació de Veïns de Santa Teresita

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Club Futbol Veterans Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de Karate Shotokan Ryu Kase Ha Catalunya

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada al Club Triatló Castellbisbal

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Escola Mare de Déu de Montserrat

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació Esportiva Potarrojos

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Castellbisbal

Acord per aprovar el pagament al Consell Comarcal del Vallès Occidental pel concepte de quota de participació econòmica de foment del turisme, any 2020

Acord per aprovar el compte de Gestió Recaptatòria per liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe i per certificacions de descobert de tributs i preus públics,  presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, exercici 2019

Acord per aprovar el compte de Gestió Tributària de multes de circulació per sancions presentat per l’Organisme de Gestió Tributària, exercici 2019

Acord per aprovar la liquidació definitiva del contracte i la devolució de la garantia dipositada pel contracte de manteniment i assistència tècnica del SIG municipal

Acord per aprovar l’expedient ordinari i els Plecs de Prescripcions Tècniques i Plecs de Clàusules Administratives  Particulars per a la contractació dels serveis de sonorització, il·luminació, assistència i regidories, venda d’entrades, atenció al públic i consergeria de l’auditori Els Costals

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salut de les obres de substitució del sistema de climatització dels vestidors del pavelló de l’Illa Esportiva

Acord per aprovar la pròrroga de l’adhesió de l’Ajuntament de Castellbisbal al contracte derivat de l’acord marc de subministrament de paper  destinat a les entitats locals de Catalunya subscrit pel Consorci Català pel Desenvolupament Local de l’ACM

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la legalització d’un moviment de terres

Acord per aprovar ordre d’enderroc d'obres de condicionament de pati i de reforma interior

Acord per aprovar la integració a la llicència municipal ambiental de taller de reparació d’automòbils

Acord per aprovar l’adjudicació del contracte del servei del transport adaptat per a persones amb discapacitat a centres especials de treball

Acord d’aprovació de l’adjudicació del contracte de les obres de reparació i millora de trams de voreres en nucli urbà, urbanitzacions i polígons industrials

Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.09.2020 | 09:29