Sol·licitud d'ajuts als joves per al pagament del lloguer

Diumenge, 1 de gener de 2022

Fins al 31 de desembre de 2023

Ajuts econòmics per facilitar l'accés a un habitatge, en règim de lloguer, als joves entre 18 i 35 anys, a través d'una prestació social per al pagament parcial del lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual per afavorir, d'aquesta manera, la seva emancipació.

Quan es pot demanar?

Fins al 31 de desembre de 2023

Servei responsable de la tramitació

Departament de Serveis a les persones

Qui pot demanar aquests ajuts?

Cal reunir els requisits següents:

 • Tenir una edat compresa entre els 18 i el 35 anys. 
 • Ser titular del contracte d'arrendament de l'habitatge en què resideixi amb caràcter habitual i permanent.
 • Comptar amb una font d'ingressos derivada d'un salari, treball per compte propi o pensió que pugui garantir fer front al lloguer.
 • Estar empadronat en l'habitatge pel qual es demana l'ajut, en el moment de fer la petició.
 • Les persones sol·licitants no han de ser propietàries o arrendadores d'un habitatge ni han d'haver alienat per títol onerós un habitatge en el període d'un any anterior a la presentació de la sol·licitud amb l'excepció que aquest habitatge estigui adscrit a una activitat professional o empresarial o que no en disposin de l'ús ni del guadi del mateix.
 • No tenir deutes amb l'Ajuntament de Castellbisbal.
 • L'ocupació màxima de l'habitatge de lloguer no serà superior a quatre persones.
 • No haver estat beneficiari de la prestació social d'aquest programa o no haver esgotat la durada total de la prestació social.
 • El sol·licitant (incloent les persones que comparteixen l'habitatge) no poden superar els ingressos establerts en la convocatòria: punt 5.k).
 • S'hauran d'acreditar els ingressos de les persones que convisquin en l'habitatge.
 • La persona titular del contracte o qualsevol altre membre de la unitat de convivència no pot tenir relació de parentiu amb l'arrendador de l'habitatge.
 • La sol·licitant de la prestació social haurà de pagar el lloguer de l'habitatge per transferència domiciliària o rebut domiciliat.
 • Només es pot demanar una sol·licitud per persona que formi part de la unitat de convivència i habitatge en cada convocatòria.

Requisits de l'habitatge

 • La renda de l'habitatge no pot superar l'import de 900 euros (amb totes les despeses incloses).
 • L'habitatge ha de tenir una superfície útil màxima de 90 m².
 • L'habitatge haurà de disposar de cèdula d'habitabilitat vigent.

Més informació

Contacteu

Departament de Serveis a les persones

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

S'examinaran i es resoldran totes les sol·licituds presentades mensualment.
La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Cal aportar:

 • Última declaració de renda

  Del sol·licitant i de la resta de membres que conviuen a l'habitatge

 • Original del contracte de lloguer
 • Fotocòpia de l'últim rebut de lloguer de l'habitatge i despeses de la fiança
 • Justificant d'altres ajudes rebudes

  D'organismes públics i/o privats, nacionals o estrangers

 • Dades bancàries del beneficiari

  Les dades bancàries a través de la qual s'efectuarà el pagament de l’ajut al lloguer concedit han d'estar a nom del beneficiari.

 • Informe de vida laboral de les persones que viuen en el pis arrendat
 • Última nòmina de les persones que conviuen en l'habitatge
 • Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge arrendat
 • Imprès de sol·licitud

 • Original i fotocòpia autenticada del DNI, NIF o NIE del sol·licitant

  i de tots els membres de convivència de l'habitatge objecte de la prestació social.

 • Permís de residència del sol·licitant i dels membres de la unitat familiar

  En cas de persones estrangeres

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació requerida, s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores.

Darrera actualització: 8.02.2024 | 17:19