Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals

Dijous, 15 de gener de 2015 a les 12:25

Aquest tràmit permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de tributs municipals (impostos, taxes, contribucions especials) o d'altres ingressos de dret públic (preus públics, multes, sancions).

Impostos i tributs gestionats per l'ORGT

En el cas dels impostos i tributs gestionats per l'ORGT, el tràmit s'ha de fer a través de l'oficina electrònica d'aquest organisme:

Per a la resta de tributs municipals

Es pot sol·licitar en qualsevol moment dins el període voluntari de pagament (el fet de presentar la sol·licitud impedeix el cobrament per via executiva, però no eximeix de l'aplicació de l'interès de demora). En cas de trobar-se dins el període executiu, només es pot sol·licitar fins al moment en què es notifiqui l'acord d'alienació dels béns embargats.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Transcorregut el termini de sis mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es desestimarà (silenci negatiu).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal acreditar les dificultats econòmiques per fer front al pagament.

Cal aportar:

  • Dades identificatives de la persona que és subjecte passiu de l'impost o taxa (física-DNI/NIE)

    O bé dades i autorització de la persona que la representi.

  • Acreditació de les dificultats econòmiques

    En el cas de persones físiques: còpia de l'última declaració d'IRPF, última nòmina, certificat de càrregues i altra documentació que es consideri oportuna i en el cas de persones jurídiques: balanç i compte de resultats de l'últim exercici tancat i altra documentació que es consideri oportuna)

  • Garantia

    Si escau, en funció de l'import del deute i del termini sol·licitat

Darrera actualització: 28.01.2021 | 12:22