Modificació / baixa en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:29

Aquest tràmit permet a les entitats inscrites notificar al registre les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent a què aquestes es produeixin. 24.3 de Llei 39/2015

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
Les entitats i associaciones que:- No tinguin ànim de lucre- Tinguin seu social al municipi- El seu marc d'actuació sigui Castellbisbal

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova elText refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Servei responsable:

Secretaria General

Cal aportar:

  • Documentació acreditativa de les modificacions de les dades

    Original i còpia.

  • Estatuts de l'entitat o associació

    En cas de modificació dels estatuts (original).

  • Certificat de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques o d'altres registres públics

    Signat pel Secretari/ària amb el vist-i-plau del President/a (original i còpia). També es pot presentar l' extracte de l'assemblea on s'ha decidit la dissolució.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 30.11.2021 | 23:00