Recurs en via administrativa

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 00:23

Presentació de recurs contra una resolució adoptada pels òrgans de govern de l'Ajuntament de Castellbisbal

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
Les persones majors d'edat

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

En el cas del recurs d'alçada, el termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. En el cas del recurs potestatiu de reposició, el termini màxim per dictar i notificar la resolució serà d'un mes. En el cas de reclamació prèvia a la via laboral, el termini màxim per dictar i notificar la resolució serà d'un mes.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Servei responsable:

Assessoria jurídica

Cal aportar:

 • Documentació a que vulgueu adjuntar al recurs formulat.

  La interposició del recurs haurà d'expressar:
  a) El nom i cognoms del recurrent, així com la identificació personal del mateix.
  b) L'acte que es recorre i la raó de la seva impugnació.
  c) Lloc, data, signatura del recurrent, identificació del mitjà i, si escau, del lloc que s'assenyali a l'efecte de notificacions.
  d) Òrgan, centre o unitat administrativa al que es dirigeix.
  e) Les altres particularitats exigides, si escau, per les disposicions específiques.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 29.11.2021 | 09:42