Com participar en la comunitat educativa?

Del 24 de gener al 23 de febrer de 2024 de 00:00 a 00:00

La participació dels diferents estaments que componen la comunitat escolar en els centres educatius es fa a través del consell escolar de centre

Consell escolar de centre

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

Funcions:

  • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents
  • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
  • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat
  • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents
  • Aprovar la carta de compromís
  • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes
  • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
  • Altres

Altres consells escolars

A més d’aquests consells escolars dels centres hi ha:

Associacions de famílies

Per altra banda els pares i mares poden canalitzar la seva participació en la vida dels centres a través de les AMPA

Per facilitar el treball conjunt entre les diferents associacions existeixen les diferents Federacions d’Associacions de Mares i Pares que proporcionen assessorament tècnic i formació als socis per millorar la seva participació en la gestió educativa.

A Catalunya hi ha:

  • Associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya (aFFaC)
  • Federació d’associacions de pares i mares d’alumnes d’ensenyament secundari de Catalunya (FAPAES)
Darrera actualització: 24.01.2024 | 17:25