Currículum vitae

És un document que conté informació sobre el perfil personal i professional de la persona candidata, per tant és important destacar el més positiu del nostre, ja que actua com a eina publicitària de qui recerca l’ocupació, a banda de ser el primer contacte del candidat/a amb l’empresa.

L’objectiu del currículum és obtenir una entrevista personal.

Recomanacions:

 • Adaptar-lo a cada lloc de treball
 • Utilitzar paper de bona qualitat
 • Fer-lo concís, breu i clar, amb els apartats diferenciats, de forma que sigui fàcil de llegir.
 • Adjuntar-hi d’una carta de presentació
 • Confegir-lo amb l’ordinador, excepte si el demanen manuscrit.
 • Destacar-ne els telèfons de contacte.
 • No posar-hi l’edat ni l’estat civil, excepte que ens ho demanin explícitament.
 • No signar-lo.
 • No posar-hi referències de terceres persones.
 • Destacar-hi les tasques que més s’ajustin al lloc de treball ofertat.
 • Fer-hi afirmacions absolutament certes.
 • Indicar-hi només els títols més alts: no cal dir que es té el graduat escolar quan s’ha acabat un cicle formatiu de grau superior.

Contingut del currículum:

La informació i els apartats que ha de tenir un currículum són els següents:

Dades personals
Nom i cognoms, adreça, telèfons (fixe i mòbil), adreça electrònica
També s’hi poden posar -però no són imprescindibles- el NIF/NIE, data de naixement, nacionalitat i estat civil

Estudis realitzats
Aquí faríem constar els estudis reconeguts oficialment.
Hi han de constar: les dates en què s’han realitzat els estudis, la titulació obtinguda i el centre.

Formació complementària
Tota aquella formació complementària als nostres estudis: formació ocupacional i continuada, cursos privats, jornades, seminaris.
Hi han de constar: les dates en què s’ha fet la formació, el nom del curs, la durada i el centre.

Informàtica
Es tracta d’una relació dels programes que utilitzem i el nivell de coneixement que en tenim, és a dir, nivell d’usuari, programació, etc.

Idiomes
Cal especificar l’idioma i el nivell de coneixements que es té actualment (alt, mig o baix) i també s’ha d’especificar si aquests nivells són dins de l’àmbit parlat, escrit o traduït.

Experiència professional
Ha de constar:
- Nom de l’empresa
- Data d’inici i finalització de la relació laboral
- Ocupació
- Tasques desenvolupades

Altres dades
Aquest apartat hi caben diferents informacions, tals com: si es disposa de carnet de conduir i de cotxe, la disponibilitat horària que es té, capacitacions personals, si es disposa de referències.
No és un apartat necessari ni obligatori, excepte que l’empresa ho demani

Tipus de currículum:

Hi ha diferents tipus de currículums que es poden utilitzar a la recerca de feina, el que has de buscar és el que s’adapti més a la teva situació actual i tenint en compte el lloc de treball al qual optes. Són els següents:

 • Cronològic ascendent : pràctic si tens poca experiència. 

S’ordenen les dades per odre cronològic

Descarregar document (Lateral esquerra)

 • Cronològic descendent: s’ordena el currículum començant per l’última feina fins a la primera.

És recomanable si l’experiència professional és dilatada o si es vol buscar feina d’allò que s’ha fet darrerament

Descarregar document (Lateral esquerra)

 • Funcional: es posen les dades del currículum vitae en funció de les àrees o sectors professionals en les quals s’ha treballat.

Les empreses on s’ha treballat passen a un segon nivell.

Útil si tens canvis freqüents d’empresa o si tens períodes llargs d’inactivitat laboral fora de casa.

Descarregar document (Lateral esquerra)

Darrera actualització: 03.04.2014 | 16:55
Darrera actualització: 03.04.2014 | 16:55